PRO PODNIKATELE A FIRMY

Aktuální výzvy pro podnikatelské subjekty a firmy.


Design credits

11.03.2024

Obecným cílem iniciativy Design Credits je podpořit vzájemnou spolupráci průmyslových designérů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu.

Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty;

Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

MODERNIZAČNÍ FOND

V roce 2021 byly spuštěny první dotační výzvy v rámci modernizačního fondu. Žádat mohou držitelé licencí na výrobu fotovoltaické energie, výrobu a rozvod tepelné energie a účastníci systému obchodování s emisními povolenkami. Na modernizaci zařízení jsou vyčleněné miliardy korun v rámci každé výzvy.
 

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Ochrana půdy

03.07.2024

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro méně rozvinuté regiony, tj. Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,...