Ochrana půdy

03.07.2024

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Podporované aktivity jsou:

  • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – FS 
  • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
  • Podaktivita 1.3.1.2.2 Zavádění půdoochranných technologií

Kdo může žádat:

  • zemědělští podnikatelé, kteří podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • skupina zemědělců 

Míra financování

  • max. 20 % celkových způsobilých výdajů pro zavádění půdoochranných technologií s nižším ochranným účinkem
  • max. 40 % pro zavádění půdoochranných technologií s vyšším ochranným účinkem

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v PrŽaP

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 19. 6. 2024
  • Ukončení příjmu žádostí: 20. 11. 2024
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.