REFERENČNÍ PROJEKTY

PRO VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

OP PRAHA - PÓL RŮSTU

 • Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. a Český hydrometeorologický ústav

Název projektu: "Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období"

Cílem projektu bylo připravit nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi. Smyslem projektu je poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které budou patřit především organizace odpovědné za provoz na silnicích v Praze:
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy
- Dopravní podnik hl. m. Prahy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost.

 • Celkový finanční objem projektu: 5 165 044,00,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 165 044,00,- Kč
 • Dotační podpora: 4 698 478,80,- Kč

OP PRAHA - PÓL RŮSTU

 • Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Název projektu: "Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy"

Projekt umožnil analyzovat zájmová povodí vodních toků a nádrží s cílem určit klíčové zdroje znečištění, které brání zlepšování jakosti vody na vybraných lokalitách a priorizovat, případně i navrhovat vhodná opatření ke zlepšení jejich ekologického stavu. Cílem projektu bylo také zmapovat rekreační potenciál koupacích lokalit na území Prahy a vytipovat úseky toků a vodní a mokřadní biotopy, kde efektivní snížení znečištění povede k udržitelnému rekreačnímu využití obyvateli Prahy.

 • Celkový finanční objem projektu: 34 465 926,51,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 34 465 926,51,- Kč
 • Dotační podpora: 13 786 370,60,- Kč

OP PRAHA - PÓL RŮSTU

 • Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Název projektu: "Čistá voda - zdravé město"

V důsledku antropogenních vlivů se do životního prostředí, a tím i do vod, dostávají celá spektra cizorodých látek. Kontaminanty ovlivňují nejen život v tocích, ale také člověka. Mohou z vod povrchových přecházet do vod pitných a podzemních a nepřímo tak nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidské populace. V rámci řešení projektu byly ověřovány čtyři koncepty zabývající se různými druhy vod a různými druhy kontaminantů a nakonec sanací zdrojů kontaminantů.

 • Celkový finanční objem projektu: 30 792 770,00,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 30 792 770,00,- Kč
 • Dotační podpora: 12 317 108,00,- Kč

OPVVV - EXCELENTNÍ VÝZKUM

 • Příjemce: Státní zdravotní ústav

Název projektu: "Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách"

Cílem projektu je zvýšit výzkumný potenciál a mezinárodní excelenci výzkumného centra ve vývoji nových technologií a validaci toxikologických postupů in vitro s využitím buněčných a orgánových kultur odvozených od tkání lidského původu namísto pokusů na zvířatech. Interdisciplinární výzkum se zaměří na dráhy škodlivého účinku (AOP) chemických látek, biocidů, nanomateriálů a dalších složek výrobků určených spotřebitelům včetně zranitelných skupin populace (např. děti, senioři).

 • Způsobilé výdaje projektu 137 415 155,82,- Kč
 • Přiznaná dotace: 98 045 713,67,- Kč