REFERENČNÍ PROJEKTY 

Společnost Euroforum Group, a.s. působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturálních fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství, 

  OP PIK 2014-2020 - Aplikace,
 • NEJDECKÁ ČESÁRNA VLNY, a.s., IČ: 63509326

Název projektu: "Výzkum energetického využití zbytků ze zpracování vlny" Výzkum energetického využití zbytků ze zpracování vlny.

Projekt se zabýval výzkumem metod využití kalorického obsahu zbytků ze zpracování ovčí vlny buď cestou přímého spalování nebo pyrolýzním rozkladem. Záměrem projektu byl způsob využití energetického obsahu přednostně spalováním, případně zplyňováním vedlejších produktů v zařízení instalovaném v místě vzniku  buď samostatně, nebo společně s podpůrným médiem ke stabilizaci procesu využití energetického obsahu těchto materiálů.


 • Celkový finanční objem projektu: 25 520 000,-Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 25 520 000,-Kč
 • Dotační podpora: 9 496 000,-Kč

OP PIK 2014-2020 - Inovace

 • LESIKAR, a.s., IČ: 26018748

Název projektu: "Snímač Lešikar TACH 3: schválení výrobku pro uvedení na trh dle směrnice EU č. 165/2014 (Annex 1C) a nařízení EU č. 799/2016, pořízení výrobní linky a nastavení výrobních procesů dle IATF 16949"

Předmětem projektu je typové schválení výrobku "snímač LEŠIKAR TACH 3" dle Nařízení rady (EHS) č. 165/2014 (Annex 1C) o záznamovém zařízení v silniční dopravě v platném v intencích nařízení EU č. 799/2016, jejichž splnění je podmínkou pro uvedení výrobku na trh od roku 2019. TACH 3 je nová řada digitálního snímače otáček, který zaznamenává údaje o jízdě, rychlosti a povinných přestávkách nákladních automobilů, pro použití v tzv. "smart" tachografických systémech. Aby mohl být tento snímač uveden na trh, potřebuje získat certifikaci dle "nařízení EU". Kromě certifikace do projektu byly zahrnuty náklady na pořízení výrobních nástrojů, přístrojů a vybavení včetně nastavení procesů pro zajištění kvality výroby a organizace práce.

 • Celkový finanční objem projektu: 27 510 900,-Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 27 510 900,-Kč
 • Dotační podpora: 12 379 900,-Kč

OP PIK 2014-2020 - Inovace

 • BETON HRONEK s.r.o., IČ: 26066084

Název projektu: "Inovace produktu - Tepelně izolační soklová šalovací tvárnice s lícovou vrstvou ze štípaného betonu"

Předmětem předkládaného projektu byla inovace výrobku - tepelně izolační soklové šalovací tvárnice s lícovou vrstvou ze štípaného betonu, dále inovace procesu její výroby a zavedení ERP systému pro implementaci nových metod a organizační inovaci procesů ve společnosti BETON HRONEK s.r.o.


 • Celkový finanční objem projektu: 37 144 040,-Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 37 144 040,-Kč
 • Dotační podpora: 16 714 818,-Kč

OP PIK - ÚSPORY ENERGIE v SZT

 • První novoměstská teplárenská s.r.o. 

Název projektu: "Rekonstrukce teplovodního vedení Bořetín"

Předmětem projektu je rekonstrukce teplovodního vedení v délce 317 m ve stávající trase kanálu a dopojení jednotlivých předávacích stanic v objektech č.p. 40-2, 44-7, 727-30 a 150 v Novém Městě nad Metují na sídlišti Bořetín. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající čtyřtrubní soustavy zásobování teplem a jejím nahrazení za teplovodní síť s předizolovaného potrubí s objektovými předávacími stanicemi.

 • Celkový finanční objem projektu: 4 020 335,62 Kč,-Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 020 335,62 Kč,-Kč
 • Dotační podpora: 1 608 134,25,-Kč

OP PIK 2014 - 2020 - Úspory energie

 • MASO UZENINY PÍSEK, a.s., IČ: 26419793

Předmětem projektu je výměna kotlů a ostatního zařízení kotelny, výstavba nového komína a umístěním akumulační nádrže pro ukládání odpadního tepla. Dále pak pořízení nových technologických zařízení a osvětlení ve výrobním středisku MASO UZENINY PÍSEK, a.s. Realizací těchto úsporných opatření povede ke snížení energetické náročnosti výrobní střediska, zejména k výraznému snížení spotřeby tepelné energie pro ohřev technologické vody a ke snížení spotřeby elektrické energie.

Projekt řeší vysokou energetickou náročnost stávajících technologií a výrobních zařízení, přičemž spotřeba energií tvoří významnou složku nákladů společnosti. Nově vybudovaná kotelna bude splňovat platné emisní limity. Kotelna bude jako dosud zajišťovat veškerou potřebu technologické i topné páry pro masnou výrobu v závodě MASO UZENINY Písek a.s. Pořízení nového zařízení dále dojde k zajištění dostatečné výrobní kapacity pro budoucí navyšování objemu výroby a rozšiřování nabízeného sortimentu žadatele.

 • Způsobilé výdaje projektu 44 601 478,00 Kč
 • Přiznaná dotace: 13 615 043,00 Kč

OP PIK 2014 - 2020 - Potenciál

 • Příjemce: COTTEX Trade s.r.o., IČ: 28102541

Náplní projektu s názvem "Rozšíření VIK centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací COTTEX Trade" je rozvoj a významné rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity (VIK) v návaznosti na realizované výzkumně-vývojové a inovační (VaVaI) projekty společnosti v oblasti zpracování a recyklace zinkových odpadů. Hlavním výstupem projektu ve vztahu uplatnění výrobků k odvětvím je CZ-NACE: 26.1 Výroba elektronických součástek a desek.

 • Způsobilé výdaje projektu 9 306 126,00 Kč
 • Přiznaná dotace: 4 653 063,00 Kč

OP PIK 2014 - 2020 - Aplikace

 • Příjemce: E&H services, a.s., IČ: 24718602

Výstupy projektu:

1. Extrakty z léčivého i technického konopí o různé koncentraci účinných látek THC a CBD, očištěné od nežádoucích látek, které budou určené pro lékárny k dalšímu použití dle instrukcí lékaře, tj. jedná se o funkční vzorky,
2. Certifikovaný výrobní postup - SUKLem - ověřená technologie,
3. Zaveden poloprovoz včetně labelingu,
4. Vzdělávací program pro lékárníky,
5. Vzdělávací program pro lékaře.

 • Způsobilé výdaje projektu 11 703 900,00 Kč
 • Přiznaná dotace: 6 460 552,80 Kč

OP ŽP 2014 - 2020 - Úspory energie

 • Příjemce: Obec Hrdlív, IČ: 00234419

Cílem projektu bylo výrazné snížení spotřeby energie na vytápění a snížení úniku tepla z budovy mateřské školky v obci Hrdlív.

 • Způsobilé výdaje projektu: 5 802 252,00 Kč
 • Přiznaná dotace: 1 144 143,60 Kč

OP PIK 2014 - 2020 - Potenciál

 • Příjemce: E&H services, a.s., IČ: 24718602

Název projektu: POP-DOWN2: dovybavení pracoviště pro identifikaci a omezování POP, farmak a nelegálních drog

Nákup nových zařízení a příslušenství do provozovny společnosti E&H services, a.s. Jedná se o přístroje pro speciální organickou analýzu - dotýkající se široké problematiky parametrů endokrinních látek (EDC) a parametrů, ovlivňující kvalitu extraktů a jiných produktů technického i lékařského konopí. Tyto techniky budou sloužit jako monitorovací nástroje i nástroje v rámci nasazení nejlepších dostupných technologií, kterými společnost disponuje, dále je rozvíjí a nasazuje je.

 • Způsobilé výdaje projektu 19 780 000,00 Kč
 • Přiznaná dotace: 9 890 000,00 Kč

IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PROSOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 

 • Příjemce: Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 

Název projektu: Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké VeselÍ

Realizací projektu vznikly tři sociální byty, jejichž cílem je přispět k sociální inkluzi podpořených domácností a cílových skupin prostřednictvím zajištění standardního a nesegregovaného bydlení. Obec před podáním žádosti nedisponovala žádnou volnou kapacitou sociálního bydlení a nebyla schopná zajistit bydlení pro osoby v bytové nouzi.

 • Způsobilé výdaje projektu: 4 038 512, - Kč
 • Přiznaná dotace: 3 432 735,- Kč


OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -Realizace úspor energie

 • Příjemce: Město Trhové Sviny

Název projektu: "Zateplení a renovace areálu ZŠ" OPŽP 2007 - 2013 - 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva č. 44

Náplní projektu byla realizace tepelných úspor na budově základní školy v Městě Trhové Sviny. Jedná se o budovu školy ve Městě Trhové Sviny, ulice Školní č. p. 713. Součástí projektu bylo zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů předmětné budovy. Cílem projektu bylo výrazné snížení spotřeby energie na vytápění a snížení úniku tepla z budovy základní školy ve městě Trhové Sviny.

 • Způsobilé výdaje projektu: 13 521 700, - Kč
 • Přiznaná dotace: 12 169 500,- Kč

OP ŽP - 5.1 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

 • Nejdecká česárna vlny, a.s., IČ: 63509326

Název projektu: "Vybudování biofiltru ve společnosti Nejdecká česárna vlny, a.s. " 

Stručný obsah projektu: Vybudování biofiltru zajistilo vyčištění vzduchu z prádelny a z odpařovací čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) na úroveň závazných limitů pro emitující těkavé organické látky. Tím došlo k výraznému odlehčení vlivu provozu zpracování vlny v centru města Nejdek.

Nová investice se skládala z: instalace biofiltru pro vyčištění 20 300 m3 vzduchu a instalace generátoru ozonu o výkonu 4 000g O3/h

 • Celkový finanční objem projektu: 20 742 000,-Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 285 000,-Kč
 • Dotační podpora: 12 381 500,-Kč

Ať máte konkrétní představu o projektu ve vlastním podniku, nebo ještě nemáte zcela ucelenou představu, spojte se s naším specialistou a udělejte další krok k uskutečnění svého záměru.