REFERENČNÍ PROJEKTY 

PRO MĚSTA A OBCE

OPŽP - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

 • Příjemce: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Sokolov

Název projektu: "Zařízení na čištění a recirkulaci odpadních vod z provozu Betonárky "​ OPŽP 2007 - 2013 - 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Předmětem projektu je instalace čistírenského zařízení pro zajištění účinného čištění odpadních vod, splňující s rezervou stanovené limity pro vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových, ale současně i zpětné využití vyčištěné vody ve výrobním procesu.​

Aktivity projektu:

 1. Stavba mechanického předčištění - strojně stírané česle s průliny 25 mm a typový vírový lapák písku s čerpáním sedimentujících hrubých nečistot pomocí mamutky
 2. Stavba 1.stupně ČOV - chemické srážení znečišťujících látek​
 3. Stavba 2.stupně ČOV - mikrofiltrace tvořena automatickým bubnovým mikrosítovým filtrem.​
 4. Stavba 3.stupně ČOV - zařízení na úpravu pH vyčištěné vody
 • Celkový finanční objem projektu: 5 755 000,- Kč​
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 617 000,- Kč​
 • Dotační podpora: 5 055 300,- Kč

OP PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

 • Příjemce: Střední odborná škola Jarov, IČ: 00300268

OPPPR_30. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech
Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských
budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Předmětem projektu je objekt školní budovy SOŠ Jarov na adrese Učňovská 100/1, Praha 9.
Záměrem je vytvořit pilotní projekt přeměny energeticky náročné budovy na budovu s téměř nulovou spotřebou.

Pilotní projekt bude vybaven špičkovými technologiemi na akumulace energie, fotovoltaickým systémem výroby energie a inteligentním systémem řízení. Budova po modernizaci bude nejen sloužit k výuce studentů, ale také bude ukázkovým příkladem nejmodernějších trendů a technologií v oblasti hospodaření s energií.

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 199 960 323,00,- Kč
 • Dotační podpora: 179 964 290,70,- Kč

OPŽP - PODPORA BIODIVERZITY

 • Příjemce: PAPOS v.o.s., 715883 - Ostrov nad Ohří, Karlovarský kraj.

Název projektu: "Vybudování rybího přechodu"

Předmětem projektu bylo vybudování rybího přechodu - rybí rampy na řece Bystřici jako součást rekonstrukce malé vodní elektrárny Ostrov nad Ohří ( v areálu žadatele). Cílem projektu bylo udržet biodiverzitu vodních živočichů a umožnit jim bezpečnou migraci v dotčeném úseku vodního toku řeky Bystřice. Projekt byl realizován na řece Bystřici v místě, kde protéká areálem firmy Papos, která je majitelem rekonstruované vodní elektrárny.

 • Celkový finanční objem projektu: 2 546 000,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 121 700,- Kč
 • Dotační podpora: 1 909 500,- Kč

OPPIK - ÚSPORY ENERGIE v SZT

 • Příjemce: První novoměstská teplárenská s.r.o.

Název projektu: "Rekonstrukce teplovodního vedení Bořetín"

Předmětem projektu je rekonstrukce teplovodního vedení v délce 317 m ve stávající trase kanálu a dopojení jednotlivých předávacích stanic v objektech č.p. 40-2, 44-7, 727-30 a 150 v Novém Městě nad Metují na sídlišti Bořetín. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající čtyřtrubní soustavy zásobování teplem a jejím nahrazení za teplovodní síť s předizolovaného potrubí s objektovými předávacími stanicemi.

 • Celkový finanční objem projektu: 4 020 335,62,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 020 335,62,- Kč
 • Dotační podpora: 1 608 134,25,- Kč

OPŽP - SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ 

 • Příjemce: Město Zlonice

Název projektu: "Výstavba kanalizace ve Zlonicích"

Projekt řeší odvádění odpadních vod z obce Zlonice pomocí jednotné a splaškové kanalizace na čistírnu odpadních vod. Navržený kanalizační systém umožnil odvedení převážné většiny odpadních vod z obce ke zneškodnění na stávající pouze částečně využitou čistírnu odpadních vod.
V rámci druhé etapy byly řešeny stoky v celkové délce 3 489,5 m a přípojky v délce 457 m. Po realizaci projektu bylo na vybudovanou kanalizaci nově připojeno 1340 obyvatel Zlonic. ČOV je vyprojektována na 2000 EO, avšak před realizaci projektu bylo na ní připojeno 400 jen obyvatel.
Cílem projektu bylo snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod.

 • Způsobilé výdaje projektu: 39 807 262,- Kč
 • Přiznaná dotace: 35 826 536,- Kč

OPŽP - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Příjemce: Městský úřad Újezd u Brna

Název projektu: "Sběrné středisko odpadů Újezd u Brna"

Vybudování sběrného dvora ve městě Újezd u Brna, který bude poskytovat obyvatelům města služby při sběru odděleného odpadu. Součástí projektu je vybudování krytého sklad odpadu, skladu nebezpečného odpadu a vybudování přilehlých zpevněných ploch. Vybudování drticího zařízení, které by bylo schopné drtit následné skupiny odpadů:
- Dřevo (nábytek, palety, dřevěné bedýnky) - výroba dřevěné drtě pro další využití
- Dřevo (větve) - výroba štěpky pro vytápění nebo kompostování
- Dřevo (dřevotřískové odpady) - výroba dřevěné drtě pro další využití

Cílem projektu je zlepšení služeb pro občany v oblasti sběru odděleného odpadu. Realizace projektu zlepší nakládání s odpady ve městě Újezd u Brna a nejbližším okolí.

 • Způsobilé výdaje projektu: 3 658 785,- Kč
 • Přiznaná dotace: 3 109 967,- Kč

OPŽP - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Příjemce: COTTEX Trade s.r.o. (nyní COREZINC s.r.o.), České Budějovic

Název projektu: "Separace a svoz textilních odpadů pro region Českobudějovicko"

Náplň projektu:

 1. Technologie pro sběr, svoz a separaci textilních odpadů
 2. Velkoobjemové kontejnery na sběr textilních odpadů
 3. Svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů
 4. Mobilní kontejner s hydraulickým jeřábem a drapákem
 5. Vysokozdvižný vozík s přídavným zařízením Kovové palety pro separaci odpadů
 • Celkový finanční objem projektu: 5 031 800,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 031 800,- Kč
 • Dotační podpora: 4 528 620,- Kč

OP PRAHA - PÓL RŮSTU

 • Příjemce: Městská knihovna v Praze

Název projektu: "Černý Most - knihovna bez bariér"

Tento projekt byl zaměřen na vznik nového komunitního centra v prostorách knihovny. Služby v rámci projektu byly zaměřeny na některé znevýhodněné sociální skupiny obyvatel. Mezi tyto sociální skupiny se řadí především senioři, migranti, nízkopříjmové skupiny obyvatel a v neposlední řadě také skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Cílem projektu bylo přispět k posílení soudržnosti místních komunit v městské části Praha - Černý Most prostřednictvím vytvoření stálé vazby se socioekonomicky ohroženými skupinami obyvatel a zajištěním spolupráce sociálně vyloučených osob na tvorbě, realizaci a evaluaci komunitních programů.

 • Způsobilé výdaje projektu: 3 964 134,41 ,- Kč
 • Přiznaná dotace: 3 268 124,62,- Kč

OPŽP - Úspory energie

 • Příjemce: Obec Hrdlív, IČ: 00234419

Cílem projektu bylo výrazné snížení spotřeby energie na vytápění a snížení úniku tepla z budovy mateřské školky v obci Hrdlív.

 • Způsobilé výdaje projektu: 5 802 252,00,- Kč
 • Přiznaná dotace: 1 144 143,60,- Kč

IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PROSOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

 • Příjemce: Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí

Název projektu: Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké VeselÍ

Realizací projektu vznikly tři sociální byty, jejichž cílem je přispět k sociální inkluzi podpořených domácností a cílových skupin prostřednictvím zajištění standardního a nesegregovaného bydlení. Obec před podáním žádosti nedisponovala žádnou volnou kapacitou sociálního bydlení a nebyla schopná zajistit bydlení pro osoby v bytové nouzi.

 • Způsobilé výdaje projektu: 4 038 512, - Kč
 • Přiznaná dotace: 3 432 735,- Kč

OPŽP - REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ

 • Příjemce: Město Trhové Sviny

Název projektu: "Zateplení a renovace areálu ZŠ" OPŽP 2007 - 2013 - 3.2.1. Realizace úspor energie, výzva č. 44

Náplní projektu byla realizace tepelných úspor na budově základní školy v Městě Trhové Sviny. Jedná se o budovu školy ve Městě Trhové Sviny, ulice Školní č. p. 713. Součástí projektu bylo zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů předmětné budovy. Cílem projektu bylo výrazné snížení spotřeby energie na vytápění a snížení úniku tepla z budovy základní školy ve městě Trhové Sviny.

 • Způsobilé výdaje projektu: 13 521 700, - Kč
 • Přiznaná dotace: 12 169 500,- Kč