DOTACE Z EVROPSKÉ UNIE

Po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004 získaly mnohé subjekty z komerční sféry i veřejné správy možnost čerpání finančních dotací z fondů EU. Fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti mezi členskými státy unie. Prostřednictvím evropských fondů jsou rozdělovány finanční prostředky s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Peněžní toky z fondů EU jsou časově členěny do programových období. Nyní stojíme na přelomu mezi dvěma obdobími, kdy dochází k dočerpávání prostředků z programového období 2014-2020, a zároveň se objevují první výzvy z nového programového období pro roky 2021-2027.

Proces získávání dotace z fondů EU

Dříve než bude úspěšnému žadateli o dotaci z fondů EU vyplacena přidělená finanční částka, je třeba projít několika postupnými kroky:

 1. Příprava žádosti - posouzení záměru a příprava podkladů k žádosti
 2. Podání Plné žádosti - obsahuje podrobný koncept projektu, podnikatelský záměr a další povinné přílohy.
 3. Realizace projektu - zahrnuje průběžné monitorovací zprávy, realizaci výběrových řízení ad.
 4. Zpracování Žádosti o platbu - na základě doložení realizovaných výdajů.
 5. Vyplacení dotace na účet žadatele.

Postup zpracování žádosti a s čím Vám budeme nápomocni zjistíte zde.

Programová období fondů EU

Během prvního programového období, probíhajícího v letech 2004 až 2006, se České republice podařilo získat přibližně 80 miliard korun z fondů EU v 16 různých dotačních programech. V kontextu možností evropských fondů byly v tomto období subjekty z České republiky v čerpání dotací značně neúspěšné.

V programovém období 2007 - 2013, bylo alokováno celkem 26,69 miliard euro pro 26 operačních programů.

V programovém období 2014 - 2020 pro ČR byla Evropskou komisí schválena částka téměř 24 mld. euro a tato částka by měla být obdobná i pro období 2021 - 2027

Nové operační programy na období 2021 - 2027:

 • OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST - alokace: 3,1 mld. EUR
 • OP JAN AMOS KOMENSKÝ - předběžná alokace: 2,5 mld. EUR
 • OP ZAMĚSTNANOST+ - předběžná alokace: 1,4 mld. EUR
 • OP DOPRAVA - předběžná alokace: 4,8 mld. EUR
 • OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - předběžná alokace: 2,3 mld. EUR
 • INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - předběžná alokace: 4,7 mld. EUR
 • OP FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE - předběžná alokace: 1,6 mld. EUR
 • OP RYBÁŘSTVÍ - předběžná alokace: 0,03 mld. EUR
 • PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - předběžná alokace: 2,3 mld. EUR
 • OP TECHNICKÁ POMOC - předběžná alokace: 0,01 mld. EUR

Podrobnější členění operačních programů je k dispozici na stránkách o strukturálních fondech EU.


AKTUÁLNÍ VÝZVY

Žadatel o dotaci musí vždy vyčkat, zda se pro jeho projektový záměr otevře vhodná VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI. Až v konkrétní výzvě jsou vždy přesně specifikovány podmínky a omezení, za kterých je možné dotaci získat. Například:

 • pro které typy podporovaných oblastí je výzva určena,
 • od kdy do kdy jsou žádosti přijímány,
 • do kdy musí být projekt realizován,
 • typy oprávněných žadatelů,
 • míra podpory,
 • územní zaměření/omezení.

Pro jednotlivé dotační programy existují informativní HARMONOGRAMY, které si můžete stáhnout níže. 

Konkrétní stručnou informaci o aktuálních výzvách ve vybraných oblastech (OP ŽP, OP PIK, IROP, OP VVV, OP Z a OP PPR) jsme pro Vás připravili v níže uvedených odkazech:

Pokud potřebujete jakoukoli pomoc nebo informaci? Jsme připraveni Vám ji poskytnout zde. 

Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. Má přispět ekologické a digitální transformaci a tomu, aby se ekonomika...

Proces získávání dotace z fondů EU

Dříve než bude úspěšnému žadateli o dotaci z fondů EU vyplacena přidělená finanční částka, je třeba projít několika postupnými kroky:

 1. Příprava žádosti - posouzení záměru a příprava podkladů k žádosti
 2. Podání Plné žádosti - obsahuje podrobný koncept projektu, podnikatelský záměr a další povinné přílohy.
 3. Realizace projektu - zahrnuje průběžné monitorovací zprávy, realizaci výběrových řízení ad.
 4. Zpracování Žádosti o platbu - na základě doložení realizovaných výdajů.
 5. Vyplacení dotace na účet žadatele.


Postup zpracování žádosti a s čím Vám budeme nápomocni zjistíte zde.

Programová období fondů EU

Během prvního programového období, probíhajícího v letech 2004 až 2006, se České republice podařilo získat přibližně 80 miliard korun z fondů EU v 16 různých dotačních programech. V kontextu možností evropských fondů byly v tomto období subjekty z České republiky v čerpání dotací značně neúspěšné.

V programovém období 2007 - 2013, bylo alokováno celkem 26,69 miliard euro pro 26 operačních programů. 

V programovém období 2014 - 2020 pro ČR byla Evropskou komisí schválena částka téměř 24 mld. euro a tato částka by měla být obdobná i pro období 2021 - 2027

Nové operační programy na období 2021 - 2027:

 • OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST - alokace: 3,1 mld. EUR
 • OP JAN AMOS KOMENSKÝ - předběžná alokace: 2,5 mld. EUR
 • OP ZAMĚSTNANOST+ - předběžná alokace: 1,4 mld. EUR
 • OP DOPRAVA - předběžná alokace: 4,8 mld. EUR
 • OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - předběžná alokace: 2,3 mld. EUR
 • INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - předběžná alokace: 4,7 mld. EUR
 • OP FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE - předběžná alokace: 1,6 mld. EUR
 • OP RYBÁŘSTVÍ - předběžná alokace: 0,03 mld. EUR
 • PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - předběžná alokace: 2,3 mld. EUR
 • OP TECHNICKÁ POMOC - předběžná alokace: 0,01 mld. EUR

Podrobnější členění operačních programů je k dispozici na stránkách o strukturálních fondech EU.

Něco nebylo jasně řečeno? Napište nám.