REFERENČNÍ PROJEKTY 

PRO PODNIKY


  OPPIK 2014-2020 - Aplikace

 • Příjemce: Nejdecká česárna vlny, a.s., IČ: 63509326

Název projektu: "Výzkum energetického využití zbytků ze zpracování vlny" Výzkum energetického využití zbytků ze zpracování vlny.

Projekt se zabýval výzkumem metod využití kalorického obsahu zbytků ze zpracování ovčí vlny buď cestou přímého spalování nebo pyrolyzním rozkladem. Záměrem projektu byl způsob využití energetického obsahu přednostně spalováním, případně zplyňováním vedlejších produktů v zařízení instalovaném v místě vzniku buď samostatně, nebo společně s podpůrným médiem ke stabilizaci procesu využití energetického obsahu těchto materiálů.

 • Celkový finanční objem projektu: 25 520 000,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 25 520 000,- Kč
 • Dotační podpora: 9 496 000,- Kč

OPPIK 2014-2020 - Inovace

 • Příjemce:LESIKAR, a.s., IČ: 26018748

Název projektu: "Snímač Lešikar TACH 3: schválení výrobku pro uvedení na trh dle směrnice EU č. 165/2014 (Annex 1C) a nařízení EU č. 799/2016, pořízení výrobní linky a nastavení výrobních procesů dle IATF 16949"

Předmětem projektu je typové schválení výrobku "snímač LEŠIKAR TACH 3" dle Nařízení rady (EHS) č. 165/2014 (Annex 1C) o záznamovém zařízení v silniční dopravě v platném v intencích nařízení EU č. 799/2016, jejichž splnění je podmínkou pro uvedení výrobku na trh od roku 2019. TACH 3 je nová řada digitálního snímače otáček, který zaznamenává údaje o jízdě, rychlosti a povinných přestávkách nákladních automobilů, pro použití v tzv. "smart" tachografických systémech. Aby mohl být tento snímač uveden na trh, potřebuje získat certifikaci dle "nařízení EU". Kromě certifikace do projektu byly zahrnuty náklady na pořízení výrobních nástrojů, přístrojů a vybavení včetně nastavení procesů pro zajištění kvality výroby a organizace práce.

 • Celkový finanční objem projektu: 27 510 900,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 27 510 900,- Kč
 • Dotační podpora: 12 379 900,- Kč

OPPIK 2014-2020 - Inovace

 • Příjemce: BETON HRONEK s.r.o., IČ: 26066084

Název projektu: "Inovace produktu - Tepelně izolační soklová šalovací tvárnice s lícovou vrstvou ze štípaného betonu"

Předmětem předkládaného projektu byla inovace výrobku - tepelně izolační soklové šalovací tvárnice s lícovou vrstvou ze štípaného betonu, dále inovace procesu její výroby a zavedení ERP systému pro implementaci nových metod a organizační inovaci procesů ve společnosti BETON HRONEK s.r.o.

 • Celkový finanční objem projektu: 37 144 040,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 37 144 040,- Kč
 • Dotační podpora: 16 714 818,- Kč

OPPIK - ROZVOJ - Nákup strojového vybavení

 • Příjemce: Tritia spol. s. r.o., Truhlářská 7, 350 02 Cheb

Název projektu: "Nákup strojového vybavení "

Výměna kompletní stávající linky na výrobu běžného pečiva (rohlíky, housky, veky). Plánovaná investiční akce se skládá z demontáže stávající pece a výrobní linky, nutných stavebních úprav (vyrovnání a úpravy podlah a základových desek pod technologické celky), dále z nové tvarovací linky na výrobu běžného pečiva a pekařské pece. Plánované zařízení zvýší hodinovou výrobní kapacitu, což přispěje ke zlepšení čerstvosti výrobků, umožní lépe reagovat na neočekávané požadavky tržní sítě a v neposlední řadě přispěje k nezanedbatelným úsporám energií. Jen nová pekařská pec má vlastní výrobu technologické páry, využívá odpadní teplo pro ohřev TUV a celková úspora elektrické energie a plynu je kalkulována až na 40%.

 • Celkový finanční objem projektu: 16 000 000,- Kč

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 16 000 000,- Kč

 • Dotační podpora: 8 000 000,- Kč

OPPIK 2014 - 2020 - Úspory energie

 • Příjemce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s., IČ: 26419793

Předmětem projektu je výměna kotlů a ostatního zařízení kotelny, výstavba nového komína a umístěním akumulační nádrže pro ukládání odpadního tepla. Dále pak pořízení nových technologických zařízení a osvětlení ve výrobním středisku MASO UZENINY PÍSEK, a.s. Realizací těchto úsporných opatření povede ke snížení energetické náročnosti výrobní střediska, zejména k výraznému snížení spotřeby tepelné energie pro ohřev technologické vody a ke snížení spotřeby elektrické energie.

Projekt řeší vysokou energetickou náročnost stávajících technologií a výrobních zařízení, přičemž spotřeba energií tvoří významnou složku nákladů společnosti. Nově vybudovaná kotelna bude splňovat platné emisní limity. Kotelna bude jako dosud zajišťovat veškerou potřebu technologické i topné páry pro masnou výrobu v závodě MASO UZENINY Písek a.s. Pořízení nového zařízení dále dojde k zajištění dostatečné výrobní kapacity pro budoucí navyšování objemu výroby a rozšiřování nabízeného sortimentu žadatele.

 • Způsobilé výdaje projektu 44 601 478,00,- Kč
 • Přiznaná dotace: 13 615 043,00,- Kč

OPPI - EKO-ENERGIE

 • Příjemce: PAPOS v.o.s., 715883 - Ostrov nad Ohří, Karlovarský kraj.

Název projektu: "Rekonstrukce malé vodní elektrárny "

Budova SÚ byla postavena v roce 1930, budova centrálních šaten v roce 1962 a budova řezárny v roce 1963 spolu s topným kanálem a parovodem Budovy nevyhovovaly tepelně izolačním požadavkům, topný kanál spolu s parními rozvody byl v dezolátním stavu, náklady na vytápění vysoké. Náklady se snížily po realizaci těchto opatření:

 1. Zateplení budovy SÚ a centrálních šaten
 2. Výměny oken
 3. Výměny zařízení vytápění včetně výměny potrubí páry a kondenzátu v topném kanále
 • Celkový finanční objem projektu: 5 129 000,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 129 000,- Kč
 • Dotační podpora: 1 538 000,- Kč

OPPIK 2014 - 2020 - Potenciál

 • Příjemce: COTTEX Trade s.r.o. (nyní COREZINC s.r.o.)

Náplní projektu s názvem "Rozšíření VIK centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací COTTEX Trade" je rozvoj a významné rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity (VIK) v návaznosti na realizované výzkumně-vývojové a inovační (VaVaI) projekty společnosti v oblasti zpracování a recyklace zinkových odpadů. Hlavním výstupem projektu ve vztahu uplatnění výrobků k odvětvím je CZ-NACE: 26.1 Výroba elektronických součástek a desek.

 • Způsobilé výdaje projektu 9 306 126,00,- Kč
 • Přiznaná dotace: 4 653 063,00,- Kč

OPPIK 2014 - 2020 - Aplikace

 • Příjemce: E&H services, a.s., IČ: 24718602

Výstupy projektu:

 1. Extrakty z léčivého i technického konopí o různé koncentraci účinných látek THC a CBD, očištěné od nežádoucích látek, které budou určené pro lékárny k dalšímu použití dle instrukcí lékaře, tj. jedná se o funkční vzorky,2. Certifikovaný výrobní postup - SUKLem - ověřená technologie,
 2. Zaveden poloprovoz včetně labelingu,
 3. Vzdělávací program pro lékárníky,
 4. Vzdělávací program pro lékaře.
 • Způsobilé výdaje projektu 11 703 900,00,- Kč
 • Přiznaná dotace: 6 460 552,80,- Kč

OPPIK - ÚSPORY ENERGIE

 • Příjemce: VEHEMENTA S.R.O.

Název projektu: "Snížení energetické náročnosti komplexu Vehemenenta s.r.o."

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti administrativní budovy Vehementa, s.r.o. V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, kompletní rekonstrukce střešního pláště a zateplení stropu 1. PP. Dále bude rovněž provedena instalace inteligentního systému řízení spotřeby tepelné energie pro vytápění.

 • Způsobilé výdaje projektu: 14 098 915,24,- Kč
 • Přiznaná dotace: 7 049 457,62,- Kč

OPPIK - Potenciál

 • Příjemce: E&H services, a.s., IČ:24718602

Název projektu: POP-DOWN2: dovybavení pracoviště pro identifikaci a omezování POP, farmak a nelegálních drog

Nákup nových zařízení a příslušenství do provozovny společnosti E&H services, a.s. Jedná se o přístroje pro speciální organickou analýzu - dotýkající se široké problematiky parametrů endokrinních látek (EDC) a parametrů, ovlivňující kvalitu extraktů a jiných produktů technického i lékařského konopí. Tyto techniky budou sloužit jako monitorovací nástroje i nástroje v rámci nasazení nejlepších dostupných technologií, kterými společnost disponuje, dále je rozvíjí a nasazuje je.

 • Způsobilé výdaje projektu 19 780 000,00,- Kč
 • Přiznaná dotace: 9 890 000,00,- Kč

OPŽP - OMEZOVÁNÍ EMISÍ

 • Příjemce: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.

Název projektu: "Modernizace výroby vápenců a vápna ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK"

Předmětem souboru staveb "KOTOUČ ŠTRAMBERK - Modernizace výroby vápenců a vápna" je:​
- Realizace závodu na výrobu vápna s dvoušachtovou pecí s využitím stávajících staveb
- Výstavba nových objektů dopravy a skladování kusového uhlí, mlýnice uhlí a sila práškového uhlí a dále objektu inertizace ​
- Spolu s pozemními objekty jsou řešeny související inženýrské sítě.

 • Celkový finanční objem projektu: 736 596 000,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 408 517 000,- Kč
 • Dotační podpora: 246 371 000,- Kč