EUROFORUM GROUP

Více než 5 000 000 000,- Kč je objem úspěšných žádostí o podporu

Úspěšnost 85 %, u námi zpracovaných žádostí o dotaci

Cílem společnosti Euroforum Group a.s. je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

O společnosti

Společnost Euroforum group a.s. vznikla transformací společnosti Euroforum Capital Consulting, s.r.o., která poskytovala komplexní služby v oblasti finančních trhů, finančního managementu a řízení rizik.

Byla to reakce na zvyšující se poptávku po komplexním dotačním managementu projektů, čerpajících dotace ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Dotační management je v našem pojetí službou, která začíná poradenstvím již v přípravné fázi projektu s cílem najít správný dotační titul - správná formulace projektového záměru je totiž pro úspěch žádosti o dotaci naprosto klíčová. Pokračuje přípravou a podáním Žádosti o poskytnutí podpory, zajištěním podpory v procesu připomínkování a hodnocení Žádosti (v ČR i EU), přípravou realizace včetně kompletní administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a monitoringem jak v průběhu realizace projektu, tak v požadovaném období po jeho ukončení.

Našich služeb využívá široká škála klientů: výrobní podniky (malé, střední i velké), obecní a městské úřady, vysoké školy a vědecké ústavy. Díky mnohaletým praktickým zkušenostem jsme schopni řešit nejen "standardní" dotační projekty, ale praktikujeme individuální přístup (zejména se jedná, jak již bylo řečeno, o přípravnou fázi projektu) a umíme nejen kvalifikovaně poradit, ale reálně žadateli se získáním dotace pomoci a převzít za něj veškerou složitou administrativu.

Jsme členy klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů - UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru jsou zaměřeny na realizaci relevantních projektů na celém území ČR se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Vizí klastru je stát se centrem transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.

WEB KLASTRU

Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste ↓