Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

07.10.2022

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách.

Podporované aktivity jsou:

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení). 
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

Kdo může žádat:

 • obce 
 • městské části hlavního města Prahy - pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy 
 • dobrovolné svazky obcí 
 • kraje 
 • veřejnoprávní instituce 
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
 • organizační složky státu 
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 
 • státní podniky 
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

 • Míra podpory činí dle druhu projektu až 100 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 24. 8. 2022  
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.