Průzkum kontaminace životního prostředí (výzva 67)

03.07.2024

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Podporované aktivity jsou:

 • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.  

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí včetně společenství obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce 
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • církve a náboženské společnosti a svazy jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající 

Míra financování

 • max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v PrŽaP

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 7. 2024
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2025
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.