Dotační programy

Zde získáte podrobnější informace o nových dotačních programech s programovým obdobím 2021–2027

OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Plánovaná alokace činí: 79,3 mld. CZK
 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

MODERNIZAČNÍ FOND

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

Hlavní přínosy Modernizačního fondu:

 1. Rychlejší nástup obnovitelných zdrojů energie a nových technologií
 2. Plnění národních emisních a klimatických cílů
 3. Vyšší zaměstnanost a ekonomická prosperita státu
 4. Snížení emisí CO2 a celkové zlepšení kvality ovzduší.

Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií - od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

 • Řídícím orgánem je: Státní fond životního prostředí
 • Plánovaná alokace činí: 150 mld. CZK
Více informací zjistíme na stránkách: Státní fond životního prostředí

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - FOND OBNOVY 

Národní plán obnovy vnímám jako skvělou příležitost pro rozvoj České republiky. Samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Na realizaci těchto reforem a investic získá

Plán má významný evropský rozměr a zapadá tak do mozaiky nástroje NextGenerationEU. Cílem by tedy mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života a výsledky tohoto plánu budou viditelné ve všech oborech, se kterými se můžeme potkat. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod.

Oproti běžným kohezním nástrojům je tento plán hlavně o reformách. Investice jsou jistě důležité, ale velký důraz je kladen právě na reformy, jež mají svou realizací zlepšit prostředí v ČR, tedy na změnu, kterou realizace plánu přinese občanům. Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Plánovaná alokace činí: 7 mld. EUR

Více informací zjistíme na stránkách: PlanobnovyCR


OP JANA AMOSE KOMENSKÉHO 

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních - počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje.

Pro dosažení změn je potřeba zaměřit se jak na rovné příležitosti a zajištění spravedlivosti ve vzdělávání, tak na modernizaci obsahů a metod vzdělávání podporujících přístup k vysoce kvalifikovaným pracovním pozicím, k tranzici hospodářství a k adaptibilitě v profesní dráze každého jednotlivce, které ho ochrání před nezaměstnaností a chudobou. Excelenci a nezbytnou podporu výzkumu a vývoje je třeba podpořit zejména v těch oblastech, které mají potenciál přispět k dalšímu rozvoji společnosti a ekonomiky a které budou řešit celospolečenské problémy nejen na národní, ale také evropské úrovni. Výzkum a vzdělávání jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Plánovaná alokace činí: 2,5 mld. EUR
 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond+

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP ZAMĚSTNANOST+

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří:

 1. Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb
 2. Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
 3. Modernizace institucí na trhu práce
 4. Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života
 5. Fungující systém dalšího profesního vzdělávání
 6. Podpora a využití pracovní mobility
 7. Sociální začleňování
 8. Sociální bydlení
 9. Klientsky orientované sociální služby
 10. Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče
 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Plánovaná alokace činí: 1,5 mld. EUR
 • Fond: Evropský sociální fond+

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP DOPRAVA

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021-2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila "Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu". 

Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021-2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 1. Prioritní osa: Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 2. Prioritní osa: Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 3. Prioritní osa: Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 4. Prioritní osa: Technická pomoc
 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo dopravy
 • Plánovaná alokace činí: 4,9 mld. EUR
 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pokračovat i v období 2021-2027. Předpokládá se, že velká část aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna. Nový program přinese i novinky - snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší se očekává i výrazné zapojení soukromého sektoru.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo životního prostředí
 • Plánovaná alokace činí: 2,4 mld. EUR
 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. 

Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Plánovaná alokace činí: 4,8 mld. EUR
 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021-2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech - Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). 

Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo životního prostředí
 • Plánovaná alokace činí: 1,6 mld. EUR
 • Fond: Fond spravedlivé transformace

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP RYBÁŘSTVÍ

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 - 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise "Od zemědělce ke spotřebiteli".

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo zemědělství
 • Plánovaná alokace činí: 0,03 mld. EUR
 • Fond: Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU

OP Azylového, migračního a integračního fondu 2021-2027 (OP AMIF) věcně navazuje na Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (2014 - 2020).

Aktivity podporované z OP AMIF jsou zaměřeny zejména na podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí. Úspěšné zvládnutí integračního procesu je klíčem úspěšné migrační politiky a program dosažení tohoto cíle napomáhá. V rámci programu jsou dále podporovány aktivity návratové politiky, jako je zajištění účinného a důstojného navracení a reintegrace, a to jak na bázi dobrovolných návratů, tak v nezbytných případech nucených návratů. Podporovanou oblastí je i boj s nelegální migrací včetně aspektů pracovního vykořisťování. V neposlední řadě je z programu podporováno účinné fungování azylového systému.

Mezi možné příjemce patří nevládní neziskové organizace, vyšší územně samosprávné celky, organizační složky státu či mezivládní organizace.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo vnitra
 • Plánovaná alokace činí: 70 mil. EUR
 • Fond: Azylový, migrační a integrační fond

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

OP Fondu pro vnitřní bezpečnost 2021 - 2027 (OP FVB) věcně navazuje na Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost - část policejní spolupráce (2014 - 2020).

Podporované aktivity z OP FVB jsou zaměřeny na usnadnění výměny informací mezi příslušnými subjekty vnitřní bezpečnosti; zlepšení přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů; posilování kapacit v oblasti předcházení závažné trestné činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti nim.

Příjemci programu jsou zejména bezpečnostní sbory, jako je Policie České republiky či Celní správa České republiky.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo vnitra
 • Plánovaná alokace činí: 35 mil. EUR
 • Fond: Fond pro vnitřní bezpečnost

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP TECHNICKÁ POMOC

Smyslem OPTP je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Plánovaná alokace činí: 0,24 mld. EUR
 • Fond: Fond soudržnosti

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU 

OP NÁSTROJE PRO FINANČNÍ PODPORU SPRÁVY HRANIC A VÍZOVÉ POLITIKY

OP Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky 2021 - 2027 (OP NSHV) věcně navazuje na Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost - část hranice (2014 - 2020).

Podporované aktivity z OP NSHV jsou zaměřeny na ochranu vnějších hranic Evropské unie a podporu společné vízové politiky. Zejména se jedná o podporu rozvoje a provozu rozsáhlých informačních systémů v této oblasti (např. Schengenský informační systém, Systém vstupu a výstupu (tzv. EES) či Evropský systém pro cestovní informace a povolení (tzv. ETIAS, neboli evropská "ESTA")). Program se dále zaměřuje na posílení složek hraniční kontroly jak po materiální stránce, tak z pohledu lidských zdrojů. V neposlední řadě program cílí na rozvoj provádění společné vízové politiky (tzv. krátká neboli schengenská víza).

Příjemci programu jsou zejména organizační složky státu, jako je Policie České republiky či Ministerstvo zahraničních věcí.

 • Řídícím orgánem je: Ministerstvo vnitra
 • Plánovaná alokace činí: 29 mil. EUR
 • Fond: Fond pro integrovanou správu hranic, Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

Více informací zjistíme na stránkách: DotaceEU