Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

17.08.2022

Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Bude podporována výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporovanou aktivitou bude výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Kdo může žádat:

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

  • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.