Úspory energie v SZT

15.04.2021

Příjem žádostí o podporu je otevřen do 30. 6. 2021  

Program Úspory energie v SZT nabízí jedinečnou možnost jak získat dotační podporu na stavební i technologická opatření pro teplárenské společnosti z řad podnikatelských subjektů i veřejného sektoru.

Jaké jsou podporované aktivity

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty:

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis

Na co lze dotaci čerpat

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • stavební úpravy
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek a projektová dokumentace

Forma a výše podpory

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 0,5 - 200 mil. Kč.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 40 % způsobilých výdajů

Kdo může dotaci získat

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • realizace projektu (tj. vlastní rekonstrukce, nákup technologií apod.) musí být na území ČR mimo území hl. m. Prahy; vlastní sídlo může být v Praze
 • musíte prokázat, že objekt vlastníte, případně že máte dlouhodobou nájemní smlouvu a souhlas vlastníka s realizací opatření
 • připravenost žadatele k realizaci (např. stavební povolení, systém ISO 50001)
 • dosažení trvalé úspory spotřeby energie
 • klimaticko-energetické přínosy
 • hospodárnost rozpočtu

Zpět na:     Pro podnikatele a firmy       Aktuální dotace