Udržitelné nakládání s odpady

07.10.2022

Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Podporované aktivity jsou:

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech (komunitní kompostéry). Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd. V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. Maximální objem jednoho kompostéru činí 2 200 l. 
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra). Jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. 
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů. V rámci tohoto typového projektu bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucí vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

Kdo může žádat:

 • Obce 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Příspěvkové organizace 
 • Městské části hl. města Prahy 
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2022 
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2029
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.