Třídění a dotřiďování odpadů

07.10.2022

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Podporované aktivity jsou:

 • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka, plasty, nápojové kartony (vícevrstevné obaly), textil, kovy, sklo. 
 • Výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic.
 • Výroba paliv z odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Kdo může žádat:

 • Kraje 
 • Obce 
 • Státní podniky 
 • Organizační složky státu 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Veřejnoprávní instituce 
 • Příspěvkové organizace 
 • Veřejné výzkumné instituce 
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení 
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Obchodní společnosti a družstva Městské části hl. města Prahy 
 • Zájmová sdružení právnických osob

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2022 
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.