Strategické projekty Karlovarského kraje

09.12.2022

Výzva je zveřejněna za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategických projektů. Je určena pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje. 

Podporované aktivity jsou:

 • produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně9 
 • investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst
 • investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií
 • investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů
 • investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (17), včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby
 • investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury
 • rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud tato zařízení vyrábějí teplo výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie
 • investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení
 • investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě "znečišťovatel platí"
 • investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací
 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání
 • pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání
 • jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056.

Kdo může žádat:

 • Subjekty, jejichž projekty nesou status strategického projektu Karlovarského kraje.

Výše příspěvku:

 • Maximální míra podpory, jako podíl financování EU, činí 85 %. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 1 200 000 000 Kč.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 (12:00 h) 
 • Ukončení příjmu žádosti: 31. 12. 2023 (12:00 h)
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.