Standardizovaná infrastruktura

15.04.2021

Program je otevřen do 30. 6. 2022 a nabídne celkem 1,2 mld. Kč

Jaké jsou podporované aktivity

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25 m

Na co lze žádat dotaci

 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce)
 • nákup nemovitého majetku (max. 10 % ZV, max. však 20 mil. Kč) a zřízení věcného břemene
 • stavební práce a stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště
 • dodávky - pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce a dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce
 • prvotní publicita prokazatelně související realizací projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje,
 • obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce, kraje
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Forma a výše podpory

Míra podpory činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň je nastaven minimální podíl vlastních prostředků na 30 % projektu.

Dále jsou stanoveny limity dotace podle sportovních zařízení:

 • pro výstavbu tréninkové sportovní haly lze získat max. 60 mil. Kč
 • pro výstavbu tréninkového zimního stadionu lze získat max. 90 mil. Kč
 • pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m lze získat max. 90 mil. Kč

Hlavní podmínky

 • realizace projektu je možná na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 1 žádost na každý typ sportovního zařízení
 • jedna žádost na jedno sportoviště