Srážkové vody a opatření proti povodním

13.10.2022

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Podporované aktivity jsou: 

 • Realizace protipovodňových opatření 
 • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody včetně jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod

Kdo může žádat:

 • Kraje 
 • Obce 
 • Státní podniky 
 • Organizační složky státu 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Veřejnoprávní instituce 
 • Příspěvkové organizace 
 • Veřejné výzkumné instituce 
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení 
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Městské části hl. města Prahy 
 • Fyzické osoby podnikající 
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %, propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů, a hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 14. 9. 2022 
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023
 • Pro více informací navštivte stránky OPŽP.