Sportovní infrastruktura              – nad 10 mil. Kč

07.04.2021

Žádosti o podporu je možno předkládat do 30. 6. 2022

Jaké jsou podporované aktivity

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty:

 • modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Výzva není určena pro:

 • dopravní nebo dětské hřiště
 • aquapark, veřejné koupaliště
 • veřejné volnočasové sportoviště

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště
 • dodávky - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek max. 20 % způsobilých výdajů
 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce)
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene
 • prvotní publicita prokazatelně související realizací projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce, města, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce / kraje
 • školská právnická osoba
 • spolek, pobočný spolek
 • ústav
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Forma a výše podpory

 • výše dotace od 7 mil. Kč do 50 mil. Kč
 • míra podpory činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu
 • výše investice od 10 mil. Kč
 • minimální podíl vlastních prostředků je 30 % projektu
 • podpora je poskytována ex-post (po realizaci dostáváte dotaci na váš účet)

Hlavní podmínky

 • realizace projektu je možná na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 3 žádosti
 • jedna žádost na jedno sportoviště

Je dobré vědět

Tento program není určen pro výstavbu infrastruktury nadregionálního významu a následujících typů sportovišť:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25m

Všchny výzvy      /     Pro města a obce