Rekultivace starých skládek

07.10.2022

Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Podporované aktivity jsou:

 • Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek.

Kdo může žádat:

 • Kraje 
 • Obce 
 • Státní podniky 
 • Organizační složky státu 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Veřejnoprávní instituce 
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
 • Veřejné výzkumné instituce a organizace 
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Obchodní společnosti a družstva 
 • Městské části hl. města Prahy 
 • Společenství vlastníků jednotek 
 • Zájmová sdružení právnických osob 
 • Fyzické osoby nepodnikající 
 • Fyzické osoby podnikající

Výše příspěvku:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 18. 11. 2024
Pro více informací navštivte stránky OPŽP.