Prostředí pro život

05.08.2022

Obecným cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Veřejná soutěž je vyhlášena v podprogramu 1 a podprogramu 2 - programu Prostředí pro život.

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu:

Podprogram 1 je zaměřený zejména na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekáváme návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů.

Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí: 

Prvním dílčím cílem podprogramu 2 je podpořit ekoinovace a technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenos technologií, zkušeností a znalostní báze z výzkumných organizací do podniků, zejména malých a středních firem. Druhým dílčím cílem je zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.

Kdo může žádat:

Podpora je určena uchazečům, jejichž návrhy projektů přinesou nové a do praxe aplikovatelné poznatky v oblasti životního prostředí. Uchazeči mohou být právnické osoby různých právních forem (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, družstva, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, různé neziskové organizace včetně spolků atd.) a podnikající fyzické osoby (živnostníci, OSVČ). Uchazeči se mohou hlásit buď samostatně, nebo jako uchazeči společného návrhu projektu.

Výše příspěvku:

  • Maximální výše příspěvku je až 85 % a až 12 mil. korun na jeden projekt.

Termíny: 

  • Zahájení příjmu žádostí: 30. 6. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 14. 9. 2022
  • Začátek realizace nejdříve duben a nejpozději červen 2023.

Pro více informací navštivte stránky TAČR.