Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

07.10.2022

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Podporované aktivity jsou:

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 
 • Instalace solárně - termických systémů, fotovoltaických systémů, tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE..
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy. 
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Kdo může žádat:

 • Kraje, obce 
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 • Veřejnoprávní instituce 
 • Příspěvkové organizace 
 • Veřejné výzkumné instituce 
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení 
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP) 
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

 • Míra podpory je až 85 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 24. 8. 2022 
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.