Modernizace distribuce tepla 

24.05.2022

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Podporovanými aktivitami jsou: 

  1. Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně  předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. 
  2. Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE - výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví). 
  3. Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Příjemci podpory jsou:  malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.


Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 5. 5. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 5. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025