Inovační vouchery - Výzva II.

18.01.2023

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Aktivity výzvy mají vazbu na strategický cíl "A. Zvýšení inovační výkonnosti firem" Národní RIS3 strategie . Věcné zaměření Výzvy je v souladu s aktivitami specifického cíle "A.1 Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny" a vede k jeho přímému naplňování.

Podporované aktivity jsou:

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může žádat:

  • Hlavní cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty 

Výše příspěvku:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. 
  • Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve dvou režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 75 % a 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. 
  1. Dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 375 000 Kč (75 % z prokázaných způsobilých výdajů - maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 66 667 Kč do 499 999 Kč);
  2. Dotace na projekt je poskytována od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč (50 % z prokázaných způsobilých výdajů- maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2023
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2024

Pro více informací navštivte stránky MPO.