Fotovoltaické systémy

15.03.2022

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Podporovanými aktivitami jsou:
Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.
Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy). Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Příjemci podpory:
Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují:
Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).

Míra podpory:
Vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
35 % pro fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy


Příjem žádostí: 22. 3. 2022 - 30. 6. 2022
Alokace: až 3 000 000 Kč