Fotovoltaické elektrárny z výzvy RES+

29.06.2021

Příjem žádostí probíhá od 12.7.2021 do 15.11.2021.

1. výzva RES+ je určena pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp. Pro tyto projekty je vyčleněna celkem 1 miliarda korun.

2. výzva RES+ cílí na fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp a zde je alokováno celkem 3,5 miliardy korun. 

Na co můžete získat dotaci

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE):

  1. samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
  2. sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  3. projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 45-80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele a regionu)

Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

Termíny

Zahájení příjmu žádostí u obou výzev: 12. 7. 2021 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí u FVE do 1 MWp: 15. 11. 2021 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí 

Ukončení příjmu žádostí u FVE nad 1 MWp: 29. 10. 2021 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.