Čistírny odpadních vod a kanalizace

17.08.2022

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Kdo může žádat:

  • obce 
  • městské části hlavního města Prahy 
  • dobrovolné svazky obcí 
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše příspěvku:

  • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů. 

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2022
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023

Pro více informací navštivte stránky OPŽP.