APLIKACE – výzva IX. 

15.06.2021

Příjem žádostí o podporu probíhá od 8. 6. 2021 do 31. 7. 2021 

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Forma a výše podpory:

 • Minimální dotace 1 mil. Kč - Maximální až 80 mil. Kč
 • Max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV (rozhoduje druh podporovaných aktivit a velikost podniku)

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující: 

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace.  

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu (osobní náklady administrativních a řídících pracovníků (finanční manažer, projektový manažer, koordinátor, účetní apod.) jsou způsobilé pouze v rámci položky Ostatní režie);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy