Cesta: O nás / Příprava žádosti o dotaci


Příprava žádosti o dotaci

Prvním krokem, který má zpravidla rozhodující vliv na získání dotace z fondů EU, je podání precizně zpracované žádosti o čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Žadatelům o dotace nabízíme komplexní balíček služeb při přípravě žádosti pro jejich projekt. V ceně této služby je především příprava, kompletace a podání žádosti s veškerými příslušnými přílohami příslušnému orgánu správy dotací EU.

Žádost o dotaci z fondů EU

Žádost o čerpání dotace z evropských fondů je souborem veškerých dokumentů, určených řídícím orgánem, jejichž účelem je co nejvíce přiblížit a objasnit projektový záměr žadatele o dotaci. Mezi tyto dokumenty patří například studie proveditelnosti, přílohy podle konkrétního typu programu, internetová žádost a další poklady.

Komplexní balíček služeb

S balíčkem služeb Euroforum Group získají žadatelé o dotace EU kompletní poradentství a služby v rámci podání žádosti o dotaci. Samozřejmou součástí služeb jsou i konzultace a poradentství v zájmu přiblížení projektového záměru cílům programového prohlášení, tedy zvýšení šance na získání dotace.

(Příklad poskytování služeb spojených se získáváním finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.)

1. Zpracování žádosti o dotaci

 • Zhotovení dokumentů potřebných při získání finančních prostředků z dotačního programu,
 • vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace,
 • vyhotovení studie proveditelnosti,
 • vyhotovení rozpočtu s předpokládanými zdroji financování,
 • kontrola dalších dokumentů předkládaných klientem k žádosti o dotaci z hlediska jejich souladu s požadavky Dotačního programu,
 • poskytnutí konzultací týkajících se Dotačního programu, zejména doporučení změn akce tak, aby se zvýšila pravděpodobnost získání dotace z dotačního programu,
 • poskytnutí pravidel Dotačního programu klientovi,
 • koordinace a řízení aktivity akce,
 • poradenství ohledně pravidel dotačního programu.

2. Finanční analýza projektu

3. Příprava a administrace výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 • Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení,
 • příprava kvalifikačních předpokladů pro účastníky výběrového řízení,
 • dohled nad přípravou dalších podmínek zadávací dokumentace,
 • poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení (zejména zaprotokolování přijetí nabídek, protokol otevírání nabídek, posouzení nabídek a příprava zprávy o průběhu výběrového řízení, oznámení výsledku řízení uchazečům).

4. Příprava podkladů k Rozhodnutí o financování projektu

 • Aktualizace finanční analýzy,
 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,
 • stavební povolení nebo ohlášení stavby,
 • smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou,
 • upravená provozní smlouva podle podmínek Přílohy č. 7 OPŽP,
 • doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby,
 • smlouva o dílo s dodavatelem stavby.

Navazující články:

 


Najdeme řešení

Dotace z fondů EU pro Váš projekt

Hledáte správný dotační program? Kontaktujte nás.

Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti