Cesta: O nás / Dotační management – administrace žádostí o dotace


Dotační management – administrace žádostí o dotace

Podáním žádosti o dotace z fondů Evropské unie proces získávání finanční podpory z EU zdaleka nekončí. Prostředky z fondů EU jsou vypláceny až na základě řádně zdokumentovaného průběhu projektu, závěrečné zprávy a po podání Žádosti o platbu na základě doložených realizovaných výdajů. Společnost Euroforum Group proto pomáhá žadatelům o dotace z fondů EU během celého procesu – od podání Registrační žádosti a popisu projektu, až po úspěšné vyplacení prostředků z fondů EU na účet žadatele.

Dotační management

V rámci služeb dotačního managementu nabízí společnost Euroforum Group řízení úspěšných, tedy schválených, projektů s podporou prostředků z fondů EU. Po podpisu smlouvy o dotaci začíná fáze administrace dotace. V průběhu realizace projektu podporovaného prostředky z evropských fondů je třeba průběžně komunikovat s řídícím orgánem, především za účelem doložení postupu projektu, proplacení již vyfakturovaných úkonů v rámci realizace projektu, vypracování pravidelných monitorovacích zpráv, kontrol projektu a vypracování závěrečné monitorovací zprávy.

Po ukončení projektu následuje pětileté období udržitelnosti projektu, během kterého je nutné předkládat zprávy prokazující udržitelnost výstupů projektu, podpořeného finanční dotací z fondů EU. V případě nedodržení monitorovacích ukazatelů může dojít ke krácení či dokonce úplnému odebrání již poskytnuté dotace z evropských fondů.

Komplexní balíček služeb

Společnost Euroforum Group nabízí žadatelům o dotace z fondů EU kompletní administraci projektu a s ní spojené úkony, následujících po schválení dotace v souvislosti s plněním monitorovacích ukazatelů projektu.

(Příklad poskytování služeb spojených se získáváním finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.)

1. Příprava podkladů k Rozhodnutí o financování projektu

 • Aktualizace finanční analýzy,
 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,
 • stavební povolení nebo ohlášení stavby,
 • smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou,
 • upravená provozní smlouva podle podmínek Přílohy č. 7 OPŽP,
 • doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby,
 • smlouva o dílo s dodavatelem stavby.

2. Dotační management

 • Zpracování průběžné etapové zprávy,
 • zpracování závěrečné zprávy,
 • zpracování žádosti o změnu realizace akce,
 • zastupování klienta při jednáních s kontrolními orgány.

3. Vypracování závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

 • Aktualizace finanční analýzy,
 • soupis faktur včetně jejich věcné náplně,
 • protokol o předání staveniště,
 • protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo dodávky,
 • doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu (kolaudace, doložení oslovení stavebního úřadu, písemný souhlas s užíváním stavby),
 • doklad prokazující vlastnictví předmětu,
 • stanovisko projektanta k realizované akci.

Předchozí články:


 


Najdeme řešení

Dotace z fondů EU pro Váš projekt

Hledáte správný dotační program? Kontaktujte nás.

Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti