Cesta: Přehled programů / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)


OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)        

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět ke strukturálnímu posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Cílem Programu je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

Klíčovým principem Programu je tedy rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti, který je podporován intervencemi v rámci více prioritních os. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor.

Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému. Oblasti intervencí zahrnují:

a. Podporu rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

b. Rozvoj kompetencí pro trh práce a dlouhodobé potřeby společnosti.

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

 

KLÍČOVÉ POTŘEBY:

 • Potřeba: Posílení rovného přístupu ke vzdělávání Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v rámci prioritní osy 2 a 3.
  • Prioritní osa 2 se zaměří na podporu rovných šancí znevýhodněných studentů na vysokých školách a identifikaci jejich potřeb směřujících k vyrovnání možných důsledků jejich znevýhodnění na studijní výsledky.
  • Prioritní osa 3 se zaměří na zvýšení šancí dětí a žáků k dosažení svých osobních maxim. Realizovány budou intervence směřující k inkluzivnímu vzdělávání, včetně intervencí pro zvýšení účasti romských dětí na vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu a k individualizovanému přístupu ve vzdělávání. Podpořeno bude zvýšení otevřenosti škol směrem k vyšší úrovni sociálního začleňování, zahrnující posílení kompetencí vedení a pedagogických pracovníků běžných škol vzdělávat děti a žáky s různorodými vzdělávacími potřebami a aktivní zavádění podpůrných opatření na školách. Spolu s tím je třeba lépe zacílit koordinovanou sociálně-pedagogickou intervenci do domácností, ve kterých žijí sociálně znevýhodněné děti, a je nezbytné stanovit takové nástroje, které umožní ověřit kvalitu těchto procesů. 
 • Potřeba: Vedení škol k lepším výsledkům žáků Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v prioritní ose 3.
  • Je třeba se zaměřit na vytvoření plně integrovaného rámce hodnocení ve vzdělávacím systému, který bude vnímán jako logicky provázaný celek, vedoucí k pozitivní změně na úrovni žáka a celé školy a vyhodnocující rovnost příležitostí na úrovni systému, regionů, obcí i jednotlivých škol. Jako základ je nutné dokončit a propojit systémy externího a interního, sumativního a formativního hodnocení a promítnutí výsledků hodnocení do opatření zvyšujících kvalitu na všech stupních vzdělávání a na všech úrovních vzdělávacího procesu. K aplikaci tohoto principu bude nutné zajistit zejména intenzivní metodickou podporu na úrovni každé školy. V oblasti pregraduální přípravy bude podpořeno zejména zvýšení podílu praktického vzdělávání pedagogů a rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a praxí. 
 • Potřeba: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení efektivity jejího využívání Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v rámci prioritní osy 1 a 2.
  • Budou podpořeny aktivity na rozvoj kvality vzdělávání i investice na podporu vybavení a materiálového zázemí. Dále dojde k podpoře investic pro rozvoj a modernizaci učeben a laboratoří, včetně přístrojového, materiálového a didaktického vybavení pro vzdělávací účely a zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými problémy. V odůvodněných případech budou podpořeny i stavební investice pro zkvalitnění výukových a výzkumně-vzdělávacích prostor. Stavby, stavební úpravy a s tím související úpravy zeleně, potřebné vybavení škol a organizací v regionálním vzdělávání budou řešeny intervencemi z Integrovaného regionálního operačního programu.
  • Potřeba: Zlepšit rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v rámci prioritní osy 3.
   • V oblasti regionálního školství nutné se zaměřit na zlepšení úrovně rozvoje klíčových kompetencí s využitím aktivizujících forem učení, formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Dále také podporou pedagogů ve výuce přímo ve třídách a prostřednictvím mimoškolního vzdělávání a výchovy. Klíčové kompetence je třeba cíleně rozvíjet již od předškolního vzdělávání ve spolupráci škol a školských zařízení se všemi relevantními partnery a tato partnerství by měla být dále rozvíjena pro sdílení zkušeností, šíření dobré praxe a posílení vzájemného učení. 
 • Potřeba: Zvýšit relevanci středoškolského vzdělávání vůči požadavkům zaměstnavatelů a posílit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na trhu práce Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v rámci prioritní osy 3.
  • Je třeba se zaměřit na zvýšení spolupráce škol, zaměstnavatelů a dalších institucí ve vzdělávání, tvorbu vzdělávacích programů a realizaci praktického vyučování a stáží. Zároveň je nutné podpořit zvýšení kreativity, technického uvažovaní a podnikatelských schopností žáků středních škol skrze spolupráci mezi školami. Je nutné sdílet dobrou praxi a propojit zájmové a neformální vzdělávání s odborným vzděláváním zaměřeným na inovace technologií a efektivní výuku kompetencí a podporu žáků dosahujících vynikajících výsledků v praktických předmětech. Dále je třeba zvýšit relevanci rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů odborného vzdělávání pro potřeby trhu práce. Je také nutné zvýšit prostupnost mezi programy počátečního a dalšího vzdělávání prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení a širší podpory sítí škol – center celoživotního učení. 
 • Potřeba: Zvýšit podíl absolventů vysokoškolského studia a jejich kvalitu vzhledem k požadavkům trhu práce Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v rámci prioritní osy 2.
  • Je třeba podpořit rozvoj a profilaci vysokých škol a jejich studijních programů, včetně výrazných úprav studijních programů, dle identifikace jejich silných stránek a tím i zvýšení kvality a relevance vysokoškolského studia pro potřeby trhu práce, především ve spolupráci se zaměstnavateli. Zároveň je nutné zvýšit otevřenost vysokých škol prostřednictvím podpory mezinárodního prostředí a spolupráce, provázat činnosti vysokých škol s praxí a rozšířit možnosti vzdělávání dospělých. Je nutné pokračovat v podpoře zkvalitnění strategického řízení vysokých škol a zlepšení hodnocení jejich kvality. Prostřednictvím opatření zaměřených na snižování míry studijní neúspěšnosti lze zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných absolventů. 
 • Potřeba: Zajistit systematickou přípravu dostatečného počtu odborníků pro oblast výzkumu a vývoje Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí všech prioritních os:
  • Prioritní osa 1 posílí kapacity pro kvalitní výzkum generující (mimo výzkumné výsledky) i špičkově kvalifikované lidské zdroje.
  • Prioritní osa 1 a 2 podpoří rozvoj vysokých škol v oblasti výzkumně zaměřených studijních programů, které představují nejpokročilejší a současně strategicky nejvýznamnější oblast přípravy vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů. Podpoří také zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů pro vědu a výzkum, včetně zkvalitnění odborného řízení vědy a výzkumu na všech úrovních.
  • Prioritní osa 3 se v rámci podpory klíčových kompetencí v počátečním vzdělávání zaměří na rozvoj a popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu a inovací s cílem rozpoznat zájemce a nadané žáky pro studium na vysoké škole a práci ve výzkumu a vývoji. 
 • Potřeba: Schodiště k excelenci - rozvoj špičkového výzkumu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí v prioritní ose 1 a 2.
  • Prioritní osa 1 se zaměří na posílení kapacit výzkumných organizací s potenciálem vytvářet mezinárodně uznávané výsledky a navázat a rozvíjet strategická partnerství se světově prestižními výzkumnými pracovišti. Podpořena bude větší otevřenost vědeckovýzkumných infrastruktur, interdisciplinarita výzkumu a internacionalizace výzkumných týmů. V souladu s Common Strategic Framework by investice v rámci Programu měly připravit tzv. „schodiště k excelenci“, tj. k zapojení do evropského výzkumného prostoru, do Horizon 202047 a dalších aktivit mezinárodní výzkumné spolupráce.
  • Prioritní osa 2 se zaměří na zlepšení podmínek pro koncentraci a udržení kvalitních lidských zdrojů ve vědě a výzkumu prostřednictvím získávání a rozvoje perspektivních výzkumných pracovníků. 
 • Potřeba: Rozvinout prostředí pro vyšší využití potenciálu kvalitního výzkumu pro společnost Řešení těchto problémů bude předmětem intervencí prioritní osy 1 a 2.
  • Prioritní osa 1 podpoří budování kapacit a realizaci orientovaného předaplikačního výzkumu, který je zaměřen na rozvoj poznání a možných směrů řešení v oblasti dlouhodobých výzev a potřeb společnosti definovaných ve spolupráci výzkumné sféry se sférou aplikační. Zároveň bude iniciována a rozvinuta inteligentní specializace.
  • Prioritní osa 2 se zaměří na zlepšení lidských kapacit pro oblast transferu technologií a komercializaci výzkumu a stimulaci spolupráce veřejné výzkumné sféry se sférou aplikační, mj. prostřednictvím schémat podporujících mezisektorovou mobilitu. Důraz bude kladen i na podporu žen ve výzkumu, a to i pomocí speciálního schématu. Rovněž budou posíleny lidské kapacity v regionech pro iniciaci a implementaci procesu inteligentní specializace na základě RIS3.


Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti