Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program Technologie


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

„TECHNOLOGIE“

Cíl

Cílem výzvy programu podpory Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti začínajících drobných podnikatelů, malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • prostá obnova majetku,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,

Cílové území:

Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Cílová skupina:

Malé a střední podniky (podnikající fyzické a právnické osoby)

Příjemce podpory

 • je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou
 • je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
 • má ke dni podání projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní daňové období (MSP), kromě začínajícího mikropodniku.
 • nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím
 • je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě
 • nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky

 • musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí být nezbytné pro realizaci projektu, při splnění principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu (datum podání žádosti o poskytnutí dotace),
 • musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem dotace, není-li stanoveno jinak,
 • musí být doloženy průkaznými účetními doklady (včetně úhradových dokladů,
 • v případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Dlouhodobý hmotný - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Veškerý pořizovaný majetek musí být nový a pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím. Žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně a zamezit střetu zájmu s dodavatelem. Splnění těchto požadavků je žadatel povinen doložit průkazným způsobem (objektivnost ceny).

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH;
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • Splátky půjček a úvěrů;
 • Sankce a penále;
 • Stavební práce;
 • Provozní výdaje;
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní
 • poplatky;
 • Náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě;
 • Repasované stroje a zařízení;
 • Náklady na publicitu;
 • Leasing.

Forma a výše podpory

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy -fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

UPOZORNĚNÍ: Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč (pro malý a střední podnik). Minimální dotace pro drobné podniky činí 0,1 mil. Kč na projekt.

Dotace je poskytována ve výši maximálně 20 mil. Kč na projekt.

 

Projekty požadující dle míry podpory dotaci (a plánují dle toho úměrně nízké celkové výdaje) nižší než minimální absolutní, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu.

 

Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou:

 • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti