Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program Školící střediska


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Cíl

Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s možností využití této infrastruktury pro potřeby odborné přípravy v počátečním technickém vzdělávání.

Podporovanými aktivitami jsou:

Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Cílové území:

Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných

územních investic.

Cílová skupina:

Malé a střední podniky

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky

 • musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,
 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu
 • musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li stanoveno jinak,
 • musí být doloženy průkaznými účetními doklady (včetně doložení úhradových dokladů),
 • majetek nelze pořizovat aktivací.

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání),
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data),
 • drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů

Odvětvové vymezení (dle CZ NACE)

Indikativní odvětvové vymezení (CZ NACE) je uvedeno v příloze. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Forma a výše podpory

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy -fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 000 Kč a maximálně 5 mil. Kč na projekt.

V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:

 • 70 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč
 • 60 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč

 

Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových

případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení

vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního

vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, nesmí přesáhnout 50 % způsobilých

výdajů.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti