Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program Nemovitosti


 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

 

 NEMOVITOSTI

Cíl

Usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Podporovanými aktivitami jsou:

Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činnosti

Cílová skupina:

 • Podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který prokáže vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.

Způsobilé výdaje (ZV):

 

 1. Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. v den podání předběžné žádosti.
 2. Musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory (dodavatelům, zaměstnancům apod.), není-li stanoveno jinak.
 3. Příjemce musí podpořenou nemovitost využít k založení nové provozovny nebo k rozšíření sortimentu stávající provozovny nebo za účelem zásadní změny výrobního postupu.

 

 • V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována.
 • V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.

Způsobilými výdaji jsou:

 

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména:
  • nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku zejména:
  • služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Míra podpory – rozpad zdrojů financování

region NUTS II

malý podnik

střední podnik

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad

45 %

35 %

 

Další omezení/limity

 

Velikost plochy

 

Maximální výše dotace na jednotku

 

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

 

 

300,- Kč/m2

 

Rekonstrukce objektu

 

min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci Projektu

 

1.500,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m

3.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m


Podpora je poskytována formou dotace.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy - fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Podmínky přijatelnosti projektu

 • Realizace tohoto typu projektu nesmí být specifikována jako příprava plochy pro podnikání tzv. na zelené louce.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz), dále jen NDB, do jedné z následujících kategorií:
  • brownfield,
  • nemovitost k rekonstrukci.
 • Náklady na pořízení dotčených nemovitostí bude možné zařadit mezi ZV Projektu pouze tehdy, pokud budou dané nemovitosti splňovat definici brownfields.
 • Příjemce podpory je povinen nejpozději v období 3 let od ukončení realizace projektu započít na připravené ploše s výstavbou Podnikatelského objektu. Toto doloží pravomocným stavebním povolením.

Investiční způsobilé výdaje:

 • Odstranění nevyužitých stave
 • Inženýrské sítě a účelové komunikace
 • Projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Rekonstrukce/modernizace staveb
 • Novostavby
 • Pořízení nemovitostí (za předpokladu, že se jedná o nemovitosti typu brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci)

Projekt rekonstrukce objektu

Podmínky přijatelnosti projektu

 

 • Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 500 m2.
 • Objekt, který je předmětem Projektu, není v současnosti dostatečně efektivně využíván, je zanedbaný a pro ekonomickou činnost Uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky realizace Projektu rekonstrukce.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz), dále jen NDB, do jedné z následujících kategorií:
 • brownfield,
 • nemovitost k rekonstrukci.
 • Náklady na pořízení dotčených nemovitostí bude možné zařadit mezi ZV Projektu pouze tehdy, pokud budou dané nemovitosti splňovat definici brownfields.
 • Pokud Příjemce dotace na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokáže, že náklady na odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou v součtu nižší, než náklady na jeho rekonstrukci, je možné získat podporu na odstranění stávajícího objektu a výstavbu objektu nového. K odstranění stávajícího objektu však nesmí dojít před datem přijatelnosti Projektu.
 • V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi ZV projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je předmětem Projektu. Pro všechny podpořené podlahové plochy objektu platí stejné podmínky definované Výzvou.
 • Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich pořízení, musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu. Pokud nákup staveb není součástí ZV Projektu, musí být výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb vyšší, než je tržní cena staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku.

Investiční způsobilé výdaje:

 • Odstranění nevyužitých staveb
 • Inženýrské sítě a účelové komunikace
 • Projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Rekonstrukce/modernizace staveb
 • Novostavby
 • Pořízení nemovitostí (za předpokladu, že se jedná o nemovitosti typu brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci)
   • Souhlas současného vlastníka se záměrem prodeje dotčených nemovitostí (pokud je relevantní).
   • Předběžný hrubý rozpočet zpracovaný autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
   • Doklad o zapsání dotčené nemovitosti do NDB.

 

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti