Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program ICT a sdílené služby


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

 

„ICT a sdílené služby“

Cíl

Zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných

ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace;
  • Zřizování a provoz center sdílených služeb;
  • Budování a modernizace datových center.

Podporovanými aktivitami nejsou:

1. služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek;

2. služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn  provozovně zákazníka;

3. služby center zákaznické podpory;

4. služby opravárenských center;

5. aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové zařízení, lázně, restaurace atp.).

Cílová skupina:

Malé a střední podniky, Velké podniky

Příjemce podpory:

Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou

podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., zemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU v oblasti ICT;

Cílové území:

Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

 

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž

skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů.

Způsobilými výdaji jsou:

3.1a), 3.1b) Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb:

a) Osobní náklady, nájemné, služby expertů

b) Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

3.1 Budování a modernizace datových center:

c) Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

 

Výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná

o odepisovatelná aktiva.

Pořízený majetek musí být účetně veden a využíván v provozovně příjemce dotace, která je uvedena

jako místo realizace projektu.

Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how

nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke

dni pořízení majetku starší než 6 měsíců.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu
  • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let (v případě MSP 3 let) od data ukončení realizace projektu,
  • musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek,
  • do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 100 % ostatních způsobilých investičních výdajů na projekt – platí pouze pro podniky nesplňující definici MSP
  • Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace.

Výdaje na pořízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná

o odepisovatelná aktiva.

Forma a výše podpory

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy -fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

 

Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR

na období 2014 - 2020 ze způsobilých výdajů projektu.

 

Region NUTS II

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Střední Morava,

Severozápad, Střední Čechy,

Moravskoslezsko

Severovýchod, Jihovýchod,

Jihozápad

 

 

 

 

45%

 

 

 

35%

 

 

 

25%

 

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (maximální částka způsobilých výdajů na poradenské služby je 5 000 000 Kč).

 

Dotace na úhradu způsobilých výdajů podle pravidla de minimis bude poskytována maximálně do

výše stanovené Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 - 2020.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti