Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program Aplikace


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

 

„APLIKACE“

Cíl programu

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií, které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Podporovanými aktivitami nejsou

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center,
 • základní výzkum,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity.

Cílová skupina

 • Podnikatelské subjekty
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Cílové území:

Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž

skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů.

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:

 • má ke dni podání projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní daňové období.
 • Žadatelem; příjemcem podporymůže být podnikatelský subjekt a organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, nebo k provádění výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • prokáže odbornou způsobilost k řešení projektu
 • je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě
 • nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
 • nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu;
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Forma a výše podpory

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy -fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil.. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

 

Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou rozhodující kategorie

podporovaných aktivit a velikost podniku:

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

průmyslový výzkum

70%

60%

50%

experimentální vývoj

45%

35%

25%

 

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální

míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

průmyslový výzkum

80%

75%

65%

experimentální vývoj

60%

50%

40%

 

Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti