Cesta: Přehled programů / Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 / Program Inovace


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

 

„INOVACE – Inovační projekt“

Cíl

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) 

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů,
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace,
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby.

Cílové území:

Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Cílová skupina:

Podnikatelské subjekty, zejména MSP

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž

skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného

projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Příjemce podpory

 • Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. nebo zemědělští podnikatelé definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a potravinářští, podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. dále fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
 • má ke dni podání projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní daňové období.
 • nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím
 • nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. Poskytovatel bude tyto náklady považovat za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu.
 • Technologie. Poskytovatel bude v rámci technologií považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Software a data. Poskytovatel bude v rámci softwaru a dat považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní SW a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Práva k užívání duševního vlastnictví. Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na pořízení budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.
 • Certifikace produktů.
 • Marketingová inovace. Poskytovatel bude tyto náklady považovat za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Povinná publicita. Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení a dlouhodobý nehmotný majetek musí být:

 • zahrnut do majetku příjemce po dobu 5 let ode dne ukončení projektu,
 • nový,
 • odepisovatelným aktivem,
 • využíván jen v provozovně, která je příjemcem podpory uvedena jako místo realizace projektu.
 • Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek.
 • V případě pořízení patentů, licencí a know-how je možné do způsobilých výdajů
 • zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší 6 měsíců.
 • výjimkou MSP lze do způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Forma a výše podpory

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy -fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR

na období 2014 - 2020 ze způsobilých výdajů projektu, a to maximálně pro:

 • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti