Cesta: Přehled programů / Odkazy


Odkazy

Další informace o komplexní problematice evropských fondů jsou k dispozici na následujících internetových stránkách. Připravili jsme pro vás rovněž odpovědi na nejčastější otázky kolem čerpání dotací z fondů EU. V případě vašich dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Strukturální fondy

Oficiální stránka strukturálních fondů EU s podrobnými informacemi o možnostech čerpání dotací na podporu rozvojových projektů v ČR, přehled dotačních programů a výzev.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

 

Operační program Životní prostředí

Informace o možnostech čerpání dotací na podporu ochrany životního prostředí:

http://www.opzp.cz/

 

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

http://www.agentura-api.org/

 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Program zaměřený na posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Podrobné informace o možnostech čerpání dotací na podporu vědy a výzkumu naleznete na stránce:

www.msmt.cz

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Oficiální stránka s podrobnými informacemi o čerpání dotací na podporu regionálního rozvoje:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

Program zaměřeny na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Oficiální stránka s podrobnými informacemi o čerpání dotací na podporu hl. města Prahy:

http://penizeproprahu.cz/

 

Program rozvoje venkova

Dotační podpora rozvoje venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Oficiální stránka s podrobnými informacemi o čerpání dotací na podporu českého zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

 

Operační program zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Oficiální stránka s podrobnými informacemi o čerpání dotací:

https://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

 

HORIZONT 2020

Financování vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020.

Stránky s podrobnými informacemi o programu HORIZONT 2020 (anglicky HORIZON 2020):

http://www.h2020.cz/

 

Evropská komise

Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie.  Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků EU.

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti