Cesta: Dotace / Vysoké školy a výzkumné ústavy


Vysoké školy a výzkumné ústavy

Hned několik dotačních programů Evropské unie je určeno na podporu rozvoje vysokého školství, vědy a výzkumu. Finanční podporu lze získat například na zavedení inovovaných studijních programů nebo zapojení předních odborníků z praxe či ze zahraničí do vysokoškolského vzdělávání. Příspěvky z fondů EU také pomáhají zlepšit spolupráci na úrovni kateder, fakult i celých vysokých škol a praxe.

V oblasti vědy a výzkumu lze dotace z fondů EU čerpat typicky na budování vědeckých týmů nebo zapojení do mezinárodních vědeckých projektů.

Hlavním cílem dotací v oblasti vysokého školství a vědy a výzkumu je posílení vztahů mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Povinná klíčová aktivita každého projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Mezi podporované doplňkové aktivity patří především:

 • Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem.
 • Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem.
 • Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod.
 • Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a institucí z oblasti vědy a výzkumu, určených pro veřejnost a podnikatelský sektor.

Aktuální výzvy


Fáze získání dotace

Časově lze rozlišit 4 fáze celého procesu získávání dotací z EU, které lze realizovat jako celek nebo podle jednotlivých segmentů.

 1. Příprava projektu – analýza a optimalizace záměru ve vztahu s vhodným dotačním programem.
 2. Zpracování žádosti o dotaci.
 3. Realizace projektu.
 4. Následný monitoring – tvorba pravidelných monitorovacích zpráv.

Výhody spolupráce s Euroforum Group

Konzultace společnosti Euroforum Group pokrývají celý proces získání dotací z fondů EU od přípravy žádosti po zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

 • Euroforum Group převezme veškerou zodpovědnost za přípravu, realizaci a udržitelnost projektu.
 • Garantuje úspěšné získání podpory a realizaci projektu, pokud jsou splněny podmínky.
 • Zajistí plný soulad dotovaného projektu s potřebami žadatele.

Konkrétní kroky spolupráce s Euroforum Group při získávání dotací z fondů EU zahrnují:

 1. Přípravu a zkompletování podkladů, vyhotovení žádost o poskytnutí dotace a doručení na potřebná místa v odpovídajícím rozsahu, tak aby žádost nebyla zamítnuta pro administrativní chyby nebo formální nedostatky. Podklady zahrnují zejména studii proveditelnosti, CBA analýzu, projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, finanční rozpočet projektu a harmonogram prací.
 2. Průběžné zpracování pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv v průběhu realizace akce.
 3. Průběžné zpracovávání žádostí o platbu v souladu s harmonogramem projektu a podmínkami dotačního programu, včetně příslušných podkladů.
 4. Provedení závěrečného vyhodnocení akce po dokončení realizace projektu.
 5. Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, a to jednou za rok po dobu 5 let od ukončení projektu.

Garance Euroforum Group

Společnost Euroforum Group pomohla získat podporu z fondů EU pro řadu projektů z oblasti vysokého školství a vady a výzkumu. Například ve třetí výzvě Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí bylo podpořeno celkem 15 projektů o celkovém objemu 788 200 000 Kč. Euroforum Group z toho zajišťoval 4 úspěšné projekty o celkovém objemu 308 100 000 Kč, tedy 39 % z celkem vyplacených prostředků. Úspěšnost projektů předkládaných v této výzvě s podporou Euroforum Group byla 100 %.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti