Cesta: Dotace


Základní informace o dotacích

Po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004 získaly mnohé subjekty z komerční sféry i veřejné správy možnost čerpání finančních dotací z fondů EU. Fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti mezi členskými státy unie. Prostřednictvím evropských fondů jsou rozdělovány finanční prostředky s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Peněžní toky z fondů EU jsou časově členěny do programových období.

 

Proces získávání dotace z fondů EU

Dříve než bude úspěšnému žadateli o dotaci z fondů EU vyplacena přidělená finanční částka, je třeba projít několika postupnými kroky:

 1. Podání Registrační žádosti – součástí jsou především ekonomické ukazatele žadatele a stručný popis projektu.
 2. Podání Plné žádosti – obsahuje podrobný koncept projektu, podnikatelský záměr a další povinné přílohy.
 3. Realizace projektu – zahrnuje průběžné monitorovací zprávy, realizaci výběrových řízení ad.
 4. Zpracování Žádosti o platbu – na základě doložení realizovaných výdajů.
 5. Vyplacení dotace na účet žadatele.

Programová období fondů EU

Během prvního programového období, probíhajícího v letech 2004 až 2006, se České republice podařilo získat přibližně 80 miliard korun z fondů EU v 16 různých dotačních programech. V kontextu možností evropských fondů byly v tomto období subjekty z České republiky v čerpání dotací značně neúspěšné.

V programovém období 2007 – 2013, bylo alokováno celkem 26,69 miliard euro pro 26 operačních programů. Čerpání v programovém obdob 2007–2013 bude probíhat až do 31. 12. 2015

Dohoda o partnerství pro nové programové období 2014–2020 ČR byla schválena Evropskou komisí  26. srpna 2014. Dokument nastavuje základní parametry pro využívání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích 10 letech a ČR bude moci čerpat téměř 24 mld. euro.

Nové operační programy na období 2014 – 2020:

 • OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST alokace: 4,3 mld. EUR
 • OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ - předběžná alokace: 2,8 mld. EUR
 • OP ZAMĚSTNANOST - předběžná alokace: 2,1 mld. EUR
 • OP DOPRAVA - předběžná alokace: 4,7 mld. EUR
 • OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - předběžná alokace: 2,6 mld. EUR
 • INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - předběžná alokace: 4,6 mld. EUR
 • OP PRAHA – PÓL RŮSTU - předběžná alokace: 0,2 mld. EUR
 • OP RYBÁŘSTVÍ - předběžná alokace: 0,3 mld. EUR
 • PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - předběžná alokace: 2,3 mld. EUR

Podrobnější členění operačních programů je k dispozici na stránkách o strukturálních fondech EU.

Program HORIZONT 2020

Rámcový program pro výzkum a inovace EU nahrazující Sedmý rámcový program (RP7). Program HORIZONT 2020 (anglicky HORIZON 2020) je v platnosti pro období 2014-2020 a podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků.

Program HORIZONT 2020 je realizován ve třech hlavních Prioritách + EUROATOM:

 • Priorita I: Vynikající věda (excelence)
  • Priorita Vynikající věda bude podporovat excelentní výzkum a vytvářet podmínky pro jeho provozování. Podporovány budou vynikající projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologii, mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.
  • Priorita II: Vedoucí postavení evropského průmyslu
   • Cílem priority Vedoucí postavení evropského průmyslu je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, a to zejména prostřednictvím průlomových technologií a podpory fi nancování výzkumu v průmyslu a malých a středních podnicích.
  • Priorita III: Společenské výzvy
   • V prioritě Společenské výzvy bude podporován výzkum směřující k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýkají evropské společnosti.
  •  EIT, JRC / Horizontální aktivity/ EUROATOM
   • Jedná se o nejaderné přímé akce společného výzkumného centra a související iniciativy 

Podrobnější informace k programu HORIZONT 2020:

Města a obce

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie lze čerpat na projekty zvyšující kvalitu života v městech a obcích.Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti