Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Úspory energie / Úspory energie v SZT


Úspory energie v SZT – Výzva II

Alokace výzvy

2,5 mld. Kč

Termín podání žádosti

1. 5. 2017 - 31. 10. 2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Podporovanými aktivitami nejsou

 • Výstavba nového zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí, TTO, LTO a biomasu.
 • Samostatná instalace a rekonstrukce plynových zdrojů v soustavách zásobování tepelnou energií. V tomto případě může být projekt podpořen pouze za předpokladu, že dojde zároveň k instalaci vysokoúčinné kogenerační jednotky a bude aplikován pro výpočet způsobilých výdajů článek 40 Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 • Využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro výrobu elektrické energie.

Kolik lze získat?

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:

Podnik       

Výše ZV      

Malý 50 %
Střední 45 %
Velký 40 %

 Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci

Podnik       

Výše ZV      

Malý 50 %
Střední 45 %
Velký 40 %

Podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč.

Kdo může dotace získat?

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • v případě, kdy žadatel není vlastníkem licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie, předloží žadatel licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • typy podporovaných subjektů: Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace
 • v rámci projektu lze uplatnit pouze jednu soustavu účinného dálkového vytápění a chlazení
 • v rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 Žádostí o podporu

Cílová území:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy - Úspory energie v SZT a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti