Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Technologie


Technologie - Ukončený příjem žádostí o podporu!

Alokace výzvy

2 mld. Kč

Termín podání žádosti

9.12.2016 - 28.2.2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

  • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
  • Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

Kolik lze získat?

  • Max. míra podpory: 45 % ZV

 

Kdo může dotace získat?

  • Žadateli mohou být mikro a malé podniky.
  • Výzva bude cílena na hospodářsky problémové regiony a okresy s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR (příloha výzvy).

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Hl. města Prahy a na hospodářsky problémové regiony a okresy s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy Technologie  a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti