Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Potenciál


Potenciál 

Alokace výzvy

1,5 mld. Kč

Termín podání žádosti

20. 6. 2017 - 30. 11. 2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Hlavním cílem programu podpory "Potenciál" je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum. 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 • U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Kolik lze získat?

 • Max. míra podpory: 50% ZV (způsobilých výdajů)
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

Kdo může dotace získat?

 • Malé a střední podniky; velké podniky

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
 • Výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva
 • Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:
  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace
  • musí se jednat o majetek nový (dosud neodpisovaný) - platí pouze pro podniky nesplňující definici MSP
  • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu
  • musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek
  • do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50% celkových způsobilých investičních výdajů na projekt
  • na pořízení unikátního dlouhodobého nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem
  • podrobný popis způsobilých výdajů je uveden rovněž v Příručce ke způsobilým výdajům pro program Potenciál
  • tj. pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, příčemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců; software apod.
  • unikátní = jediný svého druhu, jedinečný, ojedinělý
  • dotace, způsobilé výdaje na pořízení budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší
 • Výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady (osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) jsou způsobilé pouze pro MSP. Poskytovatel bude v rámci provozních nákladů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu
 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programuSpecifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy Potenciál a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti