Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Odpady / OPŽP - Výzva 85. Materiálové a energetické využití odpadů v ITI


Materiálové a energetické využití odpadů v ITI - 85. výzva

Alokace výzvy

450 mil. Kč

Termín podání žádosti

3. 4. 2017 - 2. 1. 2019

POZOR!

Výzva je vyhrazena pro ITI Brno, Olomouc a Ostravu!


Stručný popis zaměření výzvy:

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů

 • systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
 • budování a modernizace sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

Kolik lze získat?


Podpora bude poskytována s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.

Nad rámec dotace mohou být poskytnuty zvýhodněné půjčky viz tabulka níže.

Poměr dotace vůči půjčce

 - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Podporované aktivity/typové projekty Dotace/půjčka (%)
Sběrné dvory DOTACE
Oddělený sběr (pouze nádoby) DOTACE

Separace a svoz odpadů (nádoby vč.
svozových prostředků)

25 % DOTACE + 75 % PŮJČKA
Překladiště

Forma podpory bude upřesněna v příštích
verzích Pravidel

Dotřiďovací a třídící linky 30 % DOTACE + 70 % PŮJČKA
Úprava odpadů 30 % DOTACE + 70 % PŮJČKA

- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Podporované aktivity/typové projekty Dotace/půjčka (%)

Výstavba a modernizace zařízení
pro materiálové využití odpadů - bioodpady
(kompostárny)

DOTACE

Výstavba a modernizace zařízení
pro materiálové využití odpadů - ostatní

30 % DOTACE + 70 % PŮJČKA

- Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související
infrastruktury

Podporované aktivity/typové projekty Dotace/půjčka (%)

Výstavba a modernizace zařízení na
energetické využití odpadů - bioodpady (BPS)

DOTACE

Výstavba a modernizace zařízení na
energetické využití odpadů - ostatní

DOTACE + PŮJČKA (poměr bude upřesněn
v příštích verzích Pravidel)

- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s NO vč. zdravotnických odpadů

Podporované aktivity/typové projekty Dotace/půjčka (%)

Výstavba a modernizace zařízení
pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně
zdravotnických odpadů

DOTACE

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč.

Kdo může dotace získat?

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy - Materiálové a energetické využití odpadů a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti