Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Nemovitosti


Nemovitosti - Ukončený příjem žádostí o podporu!

Alokace výzvy

min. 950 mil. Kč

Termín podání žádosti

21.11.2016 - 21.2.2017

Stručný popis zaměření výzvy

Výzva je zaměřena na usnadňování malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných enomomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

 

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE. 
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Kolik lze získat?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

 • Malý podnik 45%
 • Střední podnik 35%

Kdo může dotace získat?

 • Podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který prokáže vlastnická práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Nákup či úprava pozemků
   • rekonstrukce
   • modernizace
   • úpravy
  • Výstavba či odstranění stavby
  • inženýrské sítě
  • komunikace ke stavbám
  • hardware a sítě - pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy
  • technická zařízení budov
 • Další náklady související se stavbou
  • Služby expertů
  • Studie
  • Projektová a inženýrská činnost

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR kromě Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt na Nemovitosti a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti