Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / INOVACE – Inovační projekt


Inovace – Inovační projekt

Alokace výzvy

3 mld. Kč

Termín podání žádosti

12. 7. 2017 – 12. 11. 2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kolik lze získat?

Podpora je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR

na období 2014 - 2020 ze způsobilých výdajů projektu, a to maximálně pro:

 • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Kdo může dotace získat?

 • Podnikající fyzická osoba tuzemská,
 • veřejná obchodní společnosti,
 • společnost s ručením omezeným,
 • společnost komanditní,
 • akciová společnost,
 • obecně prospěšná společnost,
 • ústav,
 • družstvo,
 • příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem,
 • státní příspěvková organizace ze zákona,
 • státní příspěvková organizace ostatní,
 • veřejnoprávní instituce,
 • odštěpný závod zahraniční právnické osoby,
 • odštěpný závod,
 • vysoká škola (veřejná, státní),
 • školská právnická osoba,
 • veřejná výzkumná instituce,
 • spolek, pobočný spolek,
 • zájmové sdružení právnických osob,
 • zahraniční spolek,
 • organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace,
 • evropské hospodářské zájmové sdružení,
 • evropská společnost,
 • evropská družstevní společnost,
 • zahraniční FO,
 • odštěpný závod zahraniční FO,
 • zahraniční pobočný spolek,
 • státní podnik,
 • národní podnik;

Způsobilé výdaje:


Způsobilými výdaji jsou:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva k užívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace;
 • povinná publicita

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH;
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, vyjma výdajů na projektovou dokumentaci a/nebo stavební povolení podpořené v režimu de minimis;
 • splátky půjček a úvěrů;
 • sankce a penále;
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní poplatky;
 • leasing;
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací;
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • výdaje spojené s administrací projektu;
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy Potenciál  a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti