Cesta: Aktuální výzvy / Pro podnikatele a firmy / Aplikace


Aplikace IV.

Alokace výzvy

1,6 mld. Kč

Termín podání žádosti

30. 8..2017 – 30. 11. 2017

Stručný popis zaměření výzvy:

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. 

Na co se dotace vztahuje (podporované aktivity)?

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center;
 • základní výzkum;
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami;
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým;
 • výrobní aktivity.

Kolik lze získat?

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být

minimálně 50%.

 

a) Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou uvedeny rozhodující

kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

 

b) V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia17, je

maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku

následující:

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

průmyslový výzkum

80 %

75 %

65 %

experimentální vývoj

60 %

50 %

40 %

 

c) V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace:

 

kategorie činnosti

podpora nezakládající veřejnou podporu

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

75%

experimentální vývoj

75%

 

Kdo může dotace získat?

 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Ústav
 • Družstvo
 • Státní podnik
 • Nadace
 • Nadační fond
 • Spolek
 • Pobočný spolek
 • Zahraniční spolek
 • Národní podnik
 • Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • Státní příspěvková organizace ze zákona
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoká škola (veřejná, státní)
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Komora (hospodářská, agrární)
 • Zájmové sdružení právnických osob
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost
 • Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 • Zahraniční pobočný spolek
 • Odštěpný závod
 • ·

Způsobilé výdaje:

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z
 • vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu;

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit

50% celkových způsobilých výdajů projektu

 

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH;
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • splátky půjček a úvěrů;
 • sankce a penále;
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky;
 • leasing;
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • výdaje spojené s administrací projektu;
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Hl. města Prahy.

Pokud uvažujete o investici pro projekt v rámci výzvy Aplikace a chcete získat finanční podporu, tak neváhejte a kontaktujte nás. Váš nápad/myšlenku/projekt zdarma zanalyzujeme a následně s Vámi prokonzultujeme další postup.

 

 Služby

Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Více informací

Euroforum Group

Společnost Euroforum Group působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti strukturální fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.

Samozřejmostí je profesionální přístup našich poradců ke klientům a individuální řešení jejich potřeb.

Více o společnosti